användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 01 mars 2013 17:28

Arbetsmarknad 2013-14

Arbetsmarknad 2012

www.politico.se/artikel/4192/arbetsmarknad-2012/
www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/SCBs-Arbetskraftsundersokning-Ett-trad-med-manga-grenar/

Arbetslös är inte samma sak hos SCB som hos AF.

Under första kvartalet 2011 fanns det 395 700 arbetslösa i åldern 16-64 enligt SCB och 399 800 inskrivna arbetslösa enligt Arbets­förmedlingen.

Nivån är snarlik och det är lätt att tro att det är samma personer som räknas, men vid en närmare granskning visar det sig att det finns stora skillnader mellan statistikkällorna.


www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Arbetslos--inte-samma-sak-hos-SCB-och-Arbetsformedlingen/

09 januari 2016

Okvalificerade låglönejobb förbättrar inte integrationen
.

Fler låglönejobb för nyanlända minskar inte arbetslösheten, teknik-utvecklingen gör att allt fler jobb kräver bra utbildning.

www.dn.se/debatt/okvalificerade-laglonejobb-forbattrar-inte-integrationen/


03 november 2015

Skapar migrantvågen ökad tillväxt?

När finansminister Magdalena Andersson (S) i samband med budget-presentationen fick frågan varför BNP inte ökade per capita blev hon svarslös.

Nu hävdar hon i en intervju i Svenska Dagbladet att även lånade pengar i ekonomin borde sätta fart på tillväxten.

Nationalekonomen Tino Sanandaji kommenterar på sin Facebooksida intervjun och varnar för att diskutera invandrings-driven befolkningsökning genom att nämna BNP men inte BNP per capita.

Då vet ni att personen i fråga medvetet försöker vilseleda och slår fast att alla som inte justerar ekonomins storlek för dess befolkning diskvalificerar sig.

Att inte BNP per capita växer, utan tvärtom, är en konsekvens av massinvandringen till Sverige.


För vem lönar det sig att arbeta?

Även om man kämpat och skött sig så är det i dag så gott som omöj-ligt för människor som inte har stora ekonomiska medel att komma in på bostadsmarknaden.
 
Kan man verkligen säga att det lönar sig att arbeta då?

asikt.dn.se/asikt/debatt/for-vem-lonar-det-sig-att-arbeta/

28 oktober 2015

"Det vilar ett stort ansvar på arbetsgivare, det har visat sig när vi avidentifierar jobbansökningar.

Då får de som kommer från länder utanför Europa komma i fråga, det är något vi måste arbeta mycket strukturerat med
", sade Stefan Löfven under utfrågningen.

 näringslivet diskriminerar invandrare

Menar han att det är arbetsgivarnas fel att integrationen inte fungerar?, det är alltid någon annans fel när det handlar om invandrare som har svårt att få jobb.

Ett jobb eller en bostad får man inte det måste man kvalificera sig för och allt börjar med skolan och en bra utbildning, med det följer också en bostad och ett gott liv i övrigt.

Tyvärr tror vissa att man får allt gratis.


19 oktober 2015


Fler utrikesfödda startar eget.

På fem år har antalet företag som etablerats av personer med utländsk härkomst  ökat med 47 procent, enligt Tillväxtanalys.

I gruppen som inte har utländsk bakgrund ligger ökningen på 18 procent.
 
Förklaringen är dels att många kommer från en bakgrund där det är vanligare med företagande och dels att det är svårare för gruppen med utländsk härkomst att ta sig in på arbetsmarknaden.

Svårast är det för personer från utomeuropeiska länder och det syns i statistiken där arbetslöshetsnivån för inrikes födda uppgår till 4,6 procent jämfört med 21,6 procent för utrikes födda.  

En berättigad fråga är vad det handlar om för företag och hur lönsamma de är?


16 juli 2015

Instegsjobben missar målet - få blir anställda.

Den förmånliga anställningsformen instegsjobb till nyanlända nyttjas dåligt av kommunerna - trots att staten betalar upp till 80 procent av lönen.
Hittills i år har bara en knapp tredjedel av kommunerna anställt nya instegsjobbare, visar DN:s kartläggning.

www.dn.se/nyheter/sverige/instegsjobben-missar-malet-fa-blir-anstallda/

06 februari 2015

Svensk export tappar marknadsandelar.

Under senare år är det konsumtionen, inte exporten, som har drivit Sveriges BNP.
 
Mellan 2000-2013 uppgår Sveriges exporttillväxt till 93 procent mätt i US dollar, det kan jämföras med världens exporttillväxt på 166 procent, skriver S-representanter på DN Debatt.


ww.dn.se/debatt/oroande-att-svensk-export-tappar-marknadsandelar/

Svensk exportsatsning till ökända diktaturer.

- Vi ser handel och kontakter som ett sätt att lyfta frågor som brott mot mänskliga rättigheter, säger näringsminister Mikael Damberg (S).

www.dn.se/nyheter/sverige/svensk-exportsatsning-till-okanda-diktaturer/

04 februari 2015

Dagens massarbetslöshet bara början
.

Den öppna arbetslösheten anges i Sverige till omkring 8 procent, i hela EU är den 10 procent.
 
Problemet är inte nytt och några mirakelkurer finns inte, men i dag skjuts frågan på framtiden och man pekar gärna på kommande behov av arbetskraft i Europa.


nyheter24.se/debatt/788124-ekonom-dagens-massarbetsloshet-ar-bara-borjan


03 februari 2015

Reglerna för nystartsjobb ses över


Företagens hantering av personer med statligt betalda nystartsjobb, i dag runt 46 000 långtidsarbetslösa och nyanlända, är ett stort problem.

Det anser arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), som planerar skärpta krav på företag som vill ha subventionerad arbetskraft.

Det har inte funnits något tak för lönerna, vissa företag har fått sub-ventioner på löner upp till 50 000 kronor i månaden helt vansinnigt, säger ministern, som sänker taket till 22 000 kronor.

Svenska arbetsgivare har i dag 174 000 personer i jobb där Arbets-förmedlingen betalar minst halva lönen med skattemedel, nära 46 000 av dem i nystartsjobb.

Under alliansregeringen ökade de skattefinansierade lönesubventio-nerna till privata företag kraftigt, särskilt sedan Arbetsförmedlingen började göra reklam för rea på arbetskraften via utskick till arbets­givare.


www.dn.se/ekonomi/ministern-vill-skarpa-kraven-for-nystartsjobb/

25 januari 2015

Arbetslösheten dubbelt så hög bland utlandsfödda jämfört med svenskfödda
.

Idag tar det i genomsnitt över sju år för en flykting att få jobb i Sverige.

www.svd.se/naringsliv/karriar/vill-oka-integrationen-med-laglonejobb_4277459.svd

06 januari 2015

Halva lönen eller mer subventionerad med skattemedel
.

I år får 174 000 personers arbetsgivare minst halva lönen betald med skattemedel, 20 miljarder kronor satsas varje år på anställ-ningsstöd för att få företagen att ta emot arbetssökande.

Till det kommer tiotusentals gratis praktikanter.

Bidragsjobben
ökar varje år men det är sällan de resulterar i några reguljära anställningar.

Sedan år 2000 har 150 000 enkla jobb försvunnit och samtidigt har antalet arbetslösa med enbart grundskolebetyg ökat till runt 120 000.

Av dem har var tredje varit arbetslös i mer än tre av de tio senaste åren.


Bristen på enkla jobb är förklaringen till att Arbetsförmedlingen klämmer in så mycket bidrag som möjligt i några få branscher, nio av tio jobb på bidragstopplistan är lågavlönade LO-yrken.
 

www.dn.se/ekonomi/manga-far-halva-lonen-betald-med-skattemedel/

06 november 2014

Sverige avindustrialiseras nu i oroväckande hög takt
.

www.dn.se/debatt/sverige-avindustrialiseras-nu-i-orovackande-hog-takt/

13 oktober 2014

Så har arbetsgivaravgiften förändrats under de borgerliga re-geringsåren
.

www.nsd.se/opinion/historiens-storsta-stold-8705739.aspx

08 oktober 2014

Svensk arbetskraftsinvandring skapar ungdomsarbetslöshet i Norge
.

I Sverige råder massarbetslöshet och den drabbar i hög grad ungdomar, eftersom det råder stor brist på "enkla jobb", som inte kräver högre utbildning eller tidigare erfarenhet.
 
Samtidigt kommer årligen tiotusentals lågutbildade asyl- och anhöriginvandrare till Sverige, som konkurrerar om det fåtal enkla jobb som finns på svensk arbetsmarknad.

Både Arbetsförmedlingen och kommuner satsar väldiga resurser på att få utomvästliga invandrare med asylrelaterad bakgrund i arbete.

Samtidigt får arbetslösa svenskar i många fall ytterst lite stöd, och får klara sig bäst de kan.

En följd av detta är att svenska ungdomar söker sig till Norge för att få jobb.

Och nu börjar alltså den stora arbetskraftsinvandringen från Sverige ses som ett problem i Norge, eftersom den leder till att norska ungdomar inte får jobb och till att lönenivåerna hålls nere.

De absurda konsekvenserna av det befolkningsutbyte våra styrande politiker håller på att genomföra kan knappast bli tydligare.

avpixlat.info/2014/10/08/svensk-arbetskraftsinvandring-skapar-ungdomsarbetsloshet-i-norge/#more-128925

06 oktober 2014

Den dolda arbetslösheten
.

Verklig arbetslöshet inkluderar dold, göms arbetslösa i åtgärder når vi EU:s lägsta arbetslöshet redan nästa år.
 
Den dolda arbetslösheten vände för 10 år sedan och är nu lägst på 20 år tack vare färre förtidspensionärer.

Komplettera målet om arbetslöshet med ett lika konkret sysselsätt-ningsmål, skriver Svenskt Näringsliv.

www.dn.se/debatt/sank-verkliga-arbetslosheten-inte-den-officiella-siffran/

12 september 2014

Hur stor är risken att en invandrare tar ditt jobb
?

borsforum.svd.se/topic/3741-st%C3%B6rre-risk-att-utomjording-tar-ditt-jobb-%C3%A4n-en-invandrare/

04 september 2014

Utlandsfödda akademiker tjänar mindre, är oftare arbetslösa och har mer sällan jobb som motsvarar deras kompetens, jämfört med dem som är födda i Sverige.

Gapet mellan grupperna ökar, visar en kartläggning som akademiker-förbundet Jusek tagit fram.

- 85 procent av akademiker md svensk bakgrund har ett arbete i nivå med sin utbildning, medan motsvarande siffra för akademiker med utländsk bakgrund är knappt hälften.

23 augusti 2014

Sverige behöver en strategi för industrin
.

"Det gäller att Sverige på allvar samlar sina krafter för att behålla tillverkningsindustrin i landet.
 
En kommande regering bör ta fram en nationell industristrategi, skriver företrädare för Teknikföretagen och listar tre avgörande åtgärder".

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behover-en-strategi-for-industrin_3845004.svd

21 augusti 2014

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 982 000 i juli 2014, icke säsongrensat, en ökning med 77 000 personer jämfört med juli 2013.

Antalet arbetslösa var 380 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,1 procent.

Men det var ungdomar som stod för en stor del av ökningen, syssel-sättningen toppar i juli då fler studerande sommarjobbar.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet, Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande, utgör tillsammans det outnyttjade arbets-kraftsutbudet.
 
Det motsvarar 538 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbets-vecka.

Säsongsrensat hamnar arbetslösheten i juli 2014 på 7,9 procent.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/376295/


20 augusti 2014

Antalet anställda minskar i Sverige
men ökar utomlands, främst i Kina, visar branschorganisationen Teknikföretagens genomgång av utvecklingen i 32 svenska teknik- och industrikoncerner perioden 2006-2013.

I Sverige har antalet anställda minskat med nästan 16 000 samtidigt som de utländska personalstyrkorna har vuxit med över 180 000.

I Kina har 47 000 anställda tillkommit och i Brasilien, Indien och USA har antalet ökat med omkring 25 000 per land.

Rapporten omfattar bland annat Atlas Copco, Ericsson, SKF, Volvo PV och AB Volvo.

11 augusti 2014

Hur ska invandrarna få arbete
?

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi i Lund, analyserar frågan i en artikel i senaste numret av Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk debatt nr 4:2014.

Han finner att Sverige i en internationell jämförelse vad gäller arbets-löshet bland utlandsfödda ligger på plats 29 av 30.

Bergh pekar på två huvudförklaringar: arbetsmarknadsregleringen och de generösa bidragen.


webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.kristianstadsbladet.se/opinion/article2216223/Hur-ska-invandrarna-fa-arbete.html

07 augusti 2014
.

Norge fortsätter att vara en jobbmagnet för svenskar, antalet svenskar med norskt skatte­kort har ökat med 10 procent de tre senaste åren och svenskarna är populära bland norska arbetsgivare.


www.dn.se/ekonomi/norges-arbetsmarknad-lockar-aven-karriarsugna/

31 juli 2014

Svenskarnas bidragsmoral har åter försvagats, behovet att stärka drivkrafterna till arbete är påtagligt, skriver samhällsdebattören Nima Sanandaji.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-tycker-det-ar-okej-att-bidragsfuska_3782954.svd

28 juli 2014

För stort fokus på långtidsarbetslösa
.

Allt krut har lagts på de långtidsarbetslösa men vi måste få ett större fokus på den grupp som inte behöver lika stora stödinsatser.

Bästa sättet att minska långtidsarbetslösheten är att se till att tillflö-det stoppas, skriver Helena Skåntorp, Lernia.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/for-stort-fokus-pa-langtidsarbetslosa_3778846.svd

24 juli 2014

Stor skillnad i förvärvsfrekvens 15 år efter invandringen
.

Av de utrikes födda i Sverige, i åldern 20-64 år, var 58 procent för-värvs­arbetande 2012, att jämföra med 82 procent av de inrikes födda.
 
Men det finns stora skillnader i förvärvs­frekvens inom gruppen utri-kes födda.

Störst är skill­naderna mellan personer som nyligen har flyttat till Sverige, och av den anledningen inte hunnit etablera sig på arbets­marknaden, och personer som bott lång tid i landet.

Över tid har också arbets­marknads­läget förändrats liksom invand-rings­orsakerna och invandrarnas bakgrund.


www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Stor-skillnad-i-forvarvsfrekvens-15-ar-efter-invandringen/

20 juli 2014

Vartannat svenskt jobb kan vara borta om 20 år
.

Vartannat yrke kan automatiseras om 20 år, visar en ny studie som publiceras, jobben som riskerar att försvinna är bland annat kassapersonal, försäljare och maskinoperatör.

www.svd.se/naringsliv/vartannat-svenskt-jobb-kan-automatiseras-om-20-ar_3661124.svd?sidan=1

11 juli 2014
.

Nu hittar även långtidsarbetslösa jobb.

År 2006 var Sverige inne i en ångande högkonjunktur, medan vi sedan dess har genomgått den värsta ekonomiska krisen i landet sedan 1990-talet, och i världen sedan 1930-talets depression.

Under samma åtta år har Sveriges befolkning ökat med över 530 000 nya medborgare.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/nu-hittar-aven-langtidsarbetslosa-jobb_3737254.svd

30 juni 2014

Regeringen förvränger statistik och fakta
.

Moderaterna säger att de har ökat sysselsättningen med 250 000 personer, problemet är inte att de ljuger utan att de bara berättar halva sanningen.

För även om det skapats jobb i Sverige har de ju vuxit fram av att vi har blivit fler, genom ökad födsel och invandring till Sverige.

Sveriges arbetsföra befolkning har nästan ökat dubbelt så fort som antalet sysselsatta, med 437 000.

Därför har arbetslösheten ökat och sysselsättningsgraden minskat, men skulle man bara räkna antalet personer som arbetar i ett land så skulle Spanien och Italien ha en bättre arbetsmarknad än Sverige eftersom de har fler sysselsatta.

Skatteintäkterna har i realiteten minskat med cirka 3 200 kronor per invånare sedan 2006.
 
Det är ett av de stora skälen till att ett överskott i de offentliga finanserna på drygt 60 miljarder har vänts till underskott på nästan 90 miljarder.

Något som M aldrig nämner, men som framtida generationer måste betala.


www.svd.se/nyheter/valet2014/kristdemokraternas-dag-i-almedalen_3702326.svd?sidan=13

Ny anställningsform ska hjälpa långtidsarbetslösa
.

Långtidsarbetslösa ska kunna få hjälp av rekryteringsföretag och mot-svarande som hjälper dem in på arbetsmarknaden med en kombi-nation av handledning och kompetensutveckling.

Förebilder finns i flera andra länder, skriver arbetsmarknads­minister Elisabeth Svantesson (M).


www.dn.se/debatt/ny-anstallningsform-ska-hjalpa-langtidsarbetslosa/

Ungas väg in på arbetsmarknaden.

Åtta av tio av dem som var 19 år 2003 hade jobb nio år senare, visar SCB:s studie av samtliga folkbokförda år 1984.

Undersökningen visar tydliga inkomstskillnader mellan könen.

19-åriga killar som jobbade 2003 tjänade i snitt 7 600 kronor mer om året än jämnåriga tjejer och nio år senare hade skillnaden vuxit till 58 400 kronor.

12 procent (13 000) av dem som var 19 år 2003 varken studerade eller arbetade nio år senare.

Enligt SCB har unga som hamnat utanför arbetslivet lättare för att komma tillbaka än äldre arbetslösa.

Långtidsarbetslösa ska få hjälp av speciella matchningsaktörer för att finna nya vägar in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknads-minister Elisabeth Svantesson (M).

"Arbetsgivarna öppnar inte dörren för dem och hon tillsätter nu en utredare som i mars 2015 ska lägga fram en modell för hur så kalla-de matchningsanställningar ska införas".

Tanken är att personer som har svårt att konkurrera om jobben ska kunna anställas av aktörerna, som sedan ger dem aktivt stöd för att komma vidare till andra jobb.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Bemanningsjobb-vanlig-vag-in-pa-arbetsmarknaden/

27 juni 2014

Skröna att invandrare sätts i arbete efter sju år
, efter sju år har ungefär hälften av dem kommit i arbete.

www.tino.us/2014/06/skrona-att-invandrare-kommer-i-arbete-efter-sju-ar-efter-sju-ar-jobbar-halften/

avpixlat.info/2014/06/27/skrona-att-invandrare-kommer-i-arbete-efter-sju-ar/#more-115490

19 juni 2014

I Sverige ger hög utbildning sämst löneutfall i hela OECD
.

Sverige är det OECD-land där det lönar sig minst för kvinnor att utbilda sig, sambandet mellan karriärmöjlighet och lönespridning måste bli tydligare.

Därför bör värnskatten avskaffas, och den individuella lönesätt-ningen måste utvecklas, skriver företrädare för Saco.


www.dn.se/debatt/i-sverige-ger-hog-utbildning-samst-loneutfall-i-hela-oecd/

17 juni 2014

Tusentals sysslolösa på Samhall
.

Tusentals anställda på Samhall har brist på arbetsuppgifter och siffror från 2013 visar att omkring 15 procent av de anställda med nedsatt arbetsförmåga saknar uppgifter, det motsvarar 3 000-4 000 tjänster, uppger SVT.

Över 18 000 av Samhalls anställda tillhör företagets "kärnuppdrag" som innebär att Samhall ska skapa utvecklande arbete för människor med nedsatt arbetsförmåga.

Samhalls vd Monica Lingegård medger att de anställda i bland får sitta av tiden.

- Vårt uppdrag är att utveckla medarbetare genom riktiga jobb i konkurrens med andra företag.

- Det betyder att vi ska göra affärer och det kan i sin tur, under en omställningstid i jakt på nya affärer, resultera i att man blir sittande på enheten, säger hon.

När SVT besökte Samhall i Tierp berättade anställda att de löser korsord eller bara sitter av tiden, något som inte är utvecklande arbete och inte därför vi finns till, kommenterar hon.

Statliga Samhall får sitt uppdrag från regeringen som 2013 gav Samhall över 4,4 miljarder kronor.


Fattigpensionärerna nu 205 000
.

En ny rapport från Pensionärernas riksorganisation visar att 205 000 pensionärer i Sverige lever under EU:s definition av fattigdomsgräns.

70 procent av dessa är kvinnor vilket betyder att 140 000 kvinnliga pensionärer lever på en orimligt låg pension, som inklusive bostadstillägg ligger under 10 800 kronor i månaden före skatt.

På riksnivå är kvinnornas pensioner 6 000 kronor (32 %) lägre per månad än männens.

- Det behövs lösningar här och nu, säger Curt Persson, ordförande i Pensionärernas riksorganisation.

Se mer under 12/06 2014

16 juni 2014

Vartannat svenskt yrke kan vara borta om 20 år


Jobben som riskerar att försvinna är bland annat kassapersonal, försäljare och maskinoperatör.

Nationalekonomen Stefan Fölster och forskaren Lars Hultman skriver på DN Debatt den 15 juni att mer än vartannat svenskt jobb kan automatiseras.

Resultaten presenteras i en studie av Stiftelsen för Strategisk Forskning och det innebär att 2,5 miljoner jobb i Sverige kan komma att se helt annorlunda ut om två decennier.


www.svd.se/naringsliv/vartannat-svenskt-jobb-kan-automatiseras-om-20-ar_3661124.svd?sidan=1

Migrantarbetare utnyttjas.

I debatten om arbetskraftsinvandring förekommer det tyvärr en hel del felaktigheter och medvetna osanningar.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/vi-moter-radda-och-tysta-arbetstagare_3657568.svd

12 juni 2014

Debatt om fattigpensionärerna
.

Drygt 200 000 pensionärer får idag en pension som ligger under 10 800 kronor i månaden, en gräns som EU satt som en slags fattig-domsgräns.
 
En av dem är Birgitta Neveling som är änka sedan två år, hennes pensionskuvert innehåller 9 000 kronor i månaden.

Nu kampanjar pensionärsorganisationerna runtom i Sverige för att få politikerna att lyssna på deras krav i valrörelsen.


sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5885682

11 juni 2014

Sveriges fattiga har fått det största inkomstlyftet i EU
.

En person som är fattigare än 90 procent av alla vuxna har fått en inkomstökning med 14 000 kronor per år efter hänsyn till inflation.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sveriges-fattiga-har-fatt-det-storsta-inkomstlyftet-i-eu_3646432.svd

05 juni 2014

Bekämpa arbetslöshet är en sak, skapa nya jobb en annan
.

I samband med alliansens gemensamma konvent i går lanserade de fyra partiledarna ett första vallöfte att år 2020 ska fem miljoner svenskar ha jobb.
 
Med andra ord betyder det att cirka 350 000 nya jobb ska tillkomma.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/bekampa-arbetsloshet-ar-en-sak-fixa-jobb-en-annan_3630690.svd


02 juni 2014

Fas 3 en miljardindustri.

Sedan de första långtidsarbetslösa började i den kritiserade åtgärden Fas 3 har Arbetsförmedlingen betalat ut 5,5 miljarder i bidrag till arbetsgivare, fas 3 har blivit en miljardindustri.

www.svt.se/nyheter/val2014/fas-3-en-miljiardindustri

Att ha ett jobb är mer än att ha en lön.

För många handlar det om betydelsen av en arbetsgemenskap, för andra är det möjligheten att utvecklas.
 
Att ha ett arbete handlar också om att bli sedd och känna att man bidrar till det gemensamma, men också om frihet och ökad egenmakt, skriver Elisabeth Svantesson på SvD Opinion.www.svd.se/opinion/brannpunkt/att-ha-ett-jobb-ar-mer-an-att-ha-en-lon_3616944.svd

10 maj 2014

Svenska jobb försvinner när företag köps upp
.

www.dn.se/ekonomi/svenska-jobb-forsvinner-nar-foretagen-kops-upp/

Varannan 70-talist blir fattigpensionär
.

Hur står det till med de äldres ekonomi?, det beror på vilken av de 1 866 458 plånböckerna vi tittar i, men de ekonomiska klyftorna efter 65 år är lika stora som före och växer troligen.
 
www.sydsvenskan.se/sverige/det-blir-varre-for-70-talisterna/

03 maj 2014

Det behövs företag som anställer
.

Alla verkar vara överens om att jobben är den viktigaste valfrågan, men ingen kan riktigt svara på hur jobben blir fler.

I kvällen partiledardebatt kommer partiledarna att leverera allehanda förslag på åtgärder för att minska arbetslösheten.

www.svd.se/nyheter/valet2014/sverigeresan_3490300.svd?sidan=3#article0

Arbetslöshetssiffror skiljefråga för partierna.

www.svt.se/nyheter/sverige/skilda-partiasikter-angaende-arbetsloshet

30 april 2014

Det ska bli lättare att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring, föreslår regeringen och Miljöpartiet (MP) i en proposition som lämnas över till riksdagen på onsdagen.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/nu-skarper-vi-reglerna-for-arbetskraftsinvandring_3510968.svd

28 april 2014

Projektet med etableringslotsar till invandrare ett fiasko
.

Det är fyra år sedan regeringen beslutade att införa etableringslot-sar, som fungerar som jobbcoacher för personer som just fått uppehållstillstånd i Sverige.

Lotsarna ska kort och gott hjälpa nyanlända till studier eller arbete och för det får det betalt av Arbetsförmedlingen. 

Så här beskriver
Arbetsförmedlingen sin uppgift.

"För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, utöver lämplig utbildning och erfarenhet, ett personligt nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet".

Under 2013 fick 1 600 personer hjälp av en etableringslots i Norr-botten.

Nordnytts granskning visar att bara 12 av dem fick arbete eller stu-derade i mer än ett halvår och för det betalade Arbetsförmedlingen 13 miljoner kronor.


www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/etableringslots-hjalper-fa-till-jobb

24 april 2014

Visstidsanställda tjänar flera tusen kronor mindre
i månaden än kollegor som har fasta jobb, även när de arbetar lika mycket, enligt en rapport från fackförbundet Kommunal.

Skillnaden är 3 400 kronor i månaden för heltid, samtidigt jobbar tillfälligt anställda i större utsträckning deltid än vad tillsvidarean-ställda gör, vilket ytterligare ökar skillnaden.

För Kommunals medlemsgrupper, där många arbetar inom vård och omsorg, får detta stora konsekvenser, enligt dess ordförande Annelie Nordström.


23 april 2014

Varför ligger arbetslösheten kvar på över 8 procent?

www.dn.se/ekonomi/arbetslosheten-kvar-over-atta-procent/

16 april 2014

I alliansens Sverige är unga arbetslösa allt längre
.


www.dn.se/debatt/i-alliansens-sverige-ar-unga-arbetslosa-allt-langre-tid/


11 april 2014

Arbetslösheten minskar i hela landet och det är framför allt ungdo-mar och de som har varit arbetslösa kort tid som har lättare att få jobb, enligt Arbetsförmedlingen (AF).

I mars var 393 000 personer inskrivna på AF, 22 000 färe än sam-ma månad 2013.

För de långtidsarbetslösa syns ingen förbättring, det visar sig bland annat i att fler än 35 000 personer deltar i sysselsättningsfasen, fas 3.  

Arbetslösheten i mars uppgår till 8,2 procent.

08 april 2014

Det krävs reformer för att säkra tillväxten.

Ett av de mer problematiska områden som lyfts fram är den svenska arbetsmarknaden som, trots en rad reformer det senaste decenniet, pekas ut som en av de mer rigida i världen, med en tudelad arbets-marknad och hög ungdomsarbetslöshet som resultat.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-kravs-reformer-for-att-sakra-tillvaxten_3445356.svd

03 april 2014

M saknar jobbpolitik
.

"Den 9 april presenterar alliansen sin vårbudget och jag förväntar mig senast då ett svar på frågan om Moderaternas (M) politik för nya jobb", skriver Miljöpartiets (MP) ekonomisk politiske talesperson Per Bolund på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/m-har-ingen-jobbpolitik-som-syftar-framat_3429028.svd

Så ska vi få talanger att stanna i Sverige
.

"Sverige ska bli mer attraktivt för globala talanger, inte minst är utländska studenter och doktorander viktiga och det krävs nya regler för att underlätta för dem att stanna".
 
Det skriver M-politikerna Tobias Billström och Anna Kinberg Batra som också presenterar förslag på lagändringar som krävs.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-vi-fa-talanger-att-stanna-i-sverige_3425076.svd

Men hur ser verkligheten ut?

Bara en tredjedel av nästan 60 000 arbetstillstånd som beviljats sedan 2008 för att få hit specialister i bristyrken har gått till ändamålet.

Merparten, eller 65 procent, har gått till enkla jobb där arbetslös-heten redan är hög, skriver DN.

www.politico.se/artikel/5938/f%C3%A5-arbetstillst%C3%A5nd-till-specialister/

17 mars 2014

Utländsk arbetskraft i slavlika förhållanden
.

Tusentals utländska byggarbetare arbetar på de svenska byggena, i många fall med låga löner och usla arbetsförhållanden.

Nu kräver fack och de största arbetsgivarna gemensamt en upprensning.

www.dn.se/ekonomi/utlandsk-arbetskraft-i-slavlika-forhallanden/

10 mars 2014

Svenskt regelkrångel sågas
.

Sverige är för byråkratiskt, varnar Världsbanken i en färsk rapport om affärsklimatet i landet.

Sverige rankas som nummer 61, sämst i Norden, när det gäller just regelkrångel för nyföretagare.

www.svd.se/naringsliv/karriar/har-rankas-sverige-samst-i-norden_3346600.svd

06 mars 2014

Sveriges gamla blir allt fattigare
.

Andelen ekonomiskt utsatta pensionärer har fördubblats mellan åren 2006-2012 och den fortsätter dessutom att öka.

www.svt.se/nyheter/regionalt/ostnytt/sveriges-gamla-blir-allt-fattigare

19 februari 2014

Överutbildade tar de enkla jobben
.

Politiker utbildar hellre än skapar jobb, enligt professor Michael Tåhlin.

Sverige har fått 400 000 fler högskoleutbildade på sju år, men ökningen av de kvalificerade jobben har stannat av.

I stället "knycker"de jobben från de lågutbildade där arbetslöshet-en ökar.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/overutbildade-knycker-enkla-jobben_8997952.svd

17 februari 2014

Robotar kan ta över hälften av USA:s jobb
.

47 procent av jobben i USA riskerar att automatiseras och värst drabbas yrken som inte kräver någon högre utbildning, transport, logistik, service och försäljning.

Det är områden som ger jobb till många relativt lågutbildade, säger Carl Benedikt Frey, doktor i ekonomisk historia vid Ekonomihög-skolan vid Lunds universitet, som utfört studien tillsammans med en kollega vid Oxford Martin School.

www.svd.se/naringsliv/robotar-kan-ta-over-halften-av-usas-jobb_8996160.svd

Nya robotar ska rädda västvärlden.

www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/nya-robotar-ska-radda-vastvarlden_8335246.svd

11 februari 2014

Fler i arbetskraften och fler sysselsatta och arbetslösheten stiger
.

En stor del av ökningen skedde bland utrikes födda.

www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Arbetsmarknad/Arbetskraftsundersokningar/Arbetskraftsundersokningarna-AKU/23265/23272/Behallare-for-Press/370032/

02 februeri 2014

Var tredje utrikesfödd mellan 25-54 år förvärvsarbetar inte
.

avpixlat.info/2014/02/02/var-tredje-utrikesfodd-mellan-25-och-54-ar-forvarvsarbetar-inte/#more-85378

30 januari 2014

Fler äldre måste arbeta
.

Bristande kunskaper och negativa attityder gör att Sverige är sämre än jämförbara länder på att ta tillvara den äldre arbetskraften, visar en ny forskningsrapport.

www.dn.se/valet-2014/fler-aldre-maste-jobba/

27 januari 2014

Svårigheten i vår tid att skapa nya jobb
.

"När ungdomsarbetslösheten är 50 procent, som i Spanien, hotas ett samhälles framtid, något måste snabbt göras om inte extrema krafter ska ta vid", skriver Peter Wolodarski på DN Ledare.

www.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-kriser-robotar-och-bekymrade-man-i-slips/

25 januari 2014

En av fyra européer riskerar fattigdom
.

Att få ett arbete är inte heller någon garanti för att sluta vara fattig, visar nya siffror från EU-kommissionen.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/halften-som-far-jobb-blir-kvar-i-fattigdom_8919900.svd

17 januari 2014

Näringslivskritik mot Arbetsförmedlingen
.

Det finns ännu inga direktiv till en översyn av Arbetsförmedlingen som regeringen utlovade i sin budgetproposition.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hog-tid-for-regeringen-att-ta-tag-i-af_8902534.svd

14 januari 2014

I slutet av december var 411 000 arbetslösa inskrivna hos Arbetsförmedlingen, motsvarande 8,7 procent av arbetskraften, drygt 3 000 färre än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, uppgick till 17,2 procent, en minskning med 1,2 procentenheter.

13 januari 2014

Välfärdsturism vållar het debatt i Europa
.

Den så kallade välfärdsturismen har åter vållat het debatt under jul-ledigheten i framför allt Storbritannien och Tyskland och har nu nått sin kulmen.

I Berlin ska regeringen starta en utredningsgrupp som ska övervaka att arbetskraftsinvandrare inte exploaterar välfärdssystemen.
 
En bayersk kristdemokrat, Elmar Brok, vill inte bara slänga ut migranter som inte jobbar men får bidrag, utan också ta deras fingeravtryck så att de inte försöker komma tillbaka.


www.svd.se/nyheter/inrikes/polske-rormokaren-ater-het_8888546.svd

Misär i EU-migranters kåkstäder.

I förorterna har det växt upp läger där EU-migranter har byggt upp permanenta skjul.
 
ABC åkte dit och möttes av vad som kan beskrivas som ren misär, men vems fel är det?


http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/misar-i-eu-migranternas-kakstader

Nytt enögt offerreportage.

avpixlat.info/2014/01/12/nytt-enogt-offerreportage-om-zigenska-tiggare-i-svt/

Världsekonomin kan skapa ungdomsjobb.

Forskning visar att unga som kommer in senare på arbetsmarknaden får en sämre löneutveckling.

Vårt svenska trygghetssystem bygger dessutom på att pengar betalas in under alla år man arbetar.

Inget jobb betyder inget pensionssparande och inget jobb betyder lägre föräldraförsäkring.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/mandag-varldsekonomin-kan-skapa-ungdomsjobb_8887910.svd

30 december 2013

Insatser når få arbetslösa
.

Bara en av fyra arbetslösa får del av aktiva insatser som utbildning, praktik eller subventionerad anställning.

Aldrig förr har arbetsmarknadspolitiken varit så svag i ett läge med så hög arbetslöshet, skriver företrädare för LO.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/insatser-nar-for-fa-arbetslosa_8858814.svd

24 december 2013

Vi kan inte väcka liv i gamla fabriker


Europa genomgår ett stålbad men kommer att repa sig, om politikerna skapar rätt förutsättningar kommer även industrin att växa.
 
Det menar Leif Johansson, ordförande för Ericsson och AstraZeneca, som är en optimistisk Europavän.

Därför är han också djupt oroad över nationalistiska strömningar. EU-valet nästa år blir ett ödesval anser han.


www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/moter-vju-leif-johansson_8839060.svd

20 december 2013

Ungdomsjobben få och dyra
.

Den sänkta arbetsgivaravgiften för unga har skapat få och dyra jobb, det är en av slutsatserna i en rapport från regeringens utvärderingsmyndighet IFAU som presenteras i dag.

Sänkningen uppskattas ha skapat mellan 6 000 och 10 000 nya jobb till en kostnad på mellan 1-1,6 miljoner kronor per jobb.

Det är omkring fyra gånger mer än vad det i genomsnitt kostar att anställa en person mellan 19 och 25 år.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5739256

19 december 2013

Får du mer i plånboken nästa år
?

Många löntagare kan vänta sig mer i plånboken nästa år på grund av det senaste jobbskatteavdraget, men pensionärerna tillhör de ekonomiska förlorarna 2014.

www.svd.se/naringsliv/pengar/sa-paverkas-din-planbok-nasta-ar_8831518.svd

18 december 2013

Ränteavdragen som delar Sverige
.

Inte sedan bankrisen 1993 har stockholmarna haft så höga ränteavdrag som nu.
 
SvD Näringslivs granskning av de deklarerade ränteutgifterna i länet för 2012 visar att stockholmare har ett ränteavdrag på i genomsnitt runt 9 000 kronor om året.

www.svd.se/naringsliv/pengar/stockholmarna-drar-av-10-miljarder_8832626.svd

Kostnaden för ränteavdragen skenar.

www.svd.se/naringsliv/pengar/ranteavdraget-kostar-staten-32-miljarder_8828120.svd

17 december 2013

Sveriges Detroit
.

www.di.se/#!/artiklar/2013/12/13/har-ar-sveriges-detroit/

12 december 2013

Arbetsförmedlingen (AF) spår
i sin senaste prognos att arbetslös-heten kommer att minska från 8,1 procent i år till 7,8 procent 2014 och 7,4 procent 2015.

Enligt AF kan alla län räkna med att sysselsättningen ökar nästa år men att det är i storstadsregionerna ökningarna blir störst.

Tillväxten av jobb sker främst inom privata tjänster som hotell och restaurang samt detaljhandeln, men även inom den offentliga sektorn och byggnadsbranschen skapas fler jobb, medan det fort-sätter att minska i industrin.

Sysselsättningen väntas öka med 61 000 personer 2014 och 55 000 individer 2015.

Arbetskraften, personer som är tillgängliga för att arbeta, bedöms öka med 91 000 personer under båda åren tillsammans.

Enligt prognosen kommer arbetslösheten att öka inom utsatta grupper som personer utan gymnasial utbildning, utomeuropeiskt födda, arbetssökande över 55 år och personer med funktionsned-sättning.

04 december 2013

Krispengar från EU ska ge unga jobb
: I tre regioner i Sverige har ungdomsarbetslösheten blivit så hög att EU-kommissionen nu ingriper med krisstöd.

I mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige uppgår arbetslösheten bland unga till över 25 procent, vilket innebär att de får ta del av stödet.

Kommissionen bidrar med 780 miljoner kronor under de två kommande åren, samtidigt som regionerna själva och staten måste bidra med en tredjedel och därmed handlar det om över en miljard kronor i stöd.

EU-kommissionen tycker att den nuvarande nivån på ungdomsarbetslösheten i Sverige är oacceptabel.

Det finns för tillfället 150 000 unga människor i Sverige som vill ha jobb, men inte kan hitta något.


Länder med låg ungdomsarbetslöshet som Österrike, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Malta och Nederländerna får alltså inga stödpengar.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5722921

"Många satte nog kaffet i halsen" efter Ekots rapportering om att Sverige nu befinner sig på samma nivåer som bland annat Rumänien, Irland och Slovakien.

Kanske kan man dra igång ett gäng arbetsmarknadspolitiska projekt, men några jobb kommer pengar nog inte att skapa, bara företagen kan göra det.

Trots alla anställningsrabatter, subventioneringar och bidrag som Arbetsförmedlingen erbjuder är många arbetsgivare fortfarande tveksamma till att ge unga jobb.

150 000 unga personer i Sverige har inte ett arbete att gå till.

Jag träffade några av dem på jobbtorget i Kista för två månader sen och för att få försörjningsstöd måste de gå dit varje dag och söka arbete, skriver Negra Efendic på SvD.

www.svd.se/naringsliv/manga-satte-nog-kaffet-i-halsen_8789862.svd

27 november 2013

Invandrarnas situation på arbetsmarknaden har inte förbättrats
, enligt nationalekonomen Tino Sanandaji.

I själva verket är andelen invandrare i utanförskap i dag identiskt med år 2006 och orsaken till att fler invandrare jobbar är den enorma ökningen av gruppen.

Antalet invandrare som inte jobbar har också ökat proportionerligt.

www.tino.us/2013/11/113-000-fler-invandrare-utan-jobb-sedan-2006-spinns-som-framgang/

Arbetslinjen var en stor bluff, invandringen har resulterat i en undanträngning av svenskar på arbetsmarknaden som vida överstiger de incitament för att gå från arbetslöshet till arbete som skapats med sänkta skatter och sänkta bidrag.

Detta enligt ekonomibloggen Cornucopia.


cornucopia.cornubot.se/2013/11/flash-arbetslinjen-ar-en-bluff-jobben.html

Utrikesfödda tar jobb från svenskar
.

avpixlat.info/2013/11/25/scb-utrikes-fodda-tar-jobb-fran-svenskar/

26 november 2013

Instegsjobb leder till diskriminering
.

Sedan 2007 har Sverige haft ett fokus på att ge extra hjälp åt nyan-lända invandrare på arbetsmarknaden.

Det är i grunden ett bra initiativ men tyvärr så faller denna riktade insats på eget grepp.
 
En diskriminerande orättvisa har skapats genom att staten ger inci-tament att anställa nyanlända invandrare till hårt subventionerade lönekostnader.
 
Samtidigt som arbetslösa svenskar, oavsett ursprung och etnicitet, snällt får vänta på sin tur, skriver tolken Håkan Lösnitz och David Lindh (SD).


www.svd.se/opinion/brannpunkt/instegsjobb-leder-till-diskriminering_8765376.svd

Vi behöver fler jobb till invandrare, skriver Per Gudmundson på SvD Ledare.

"Man kan säga att sysselsättningsgraden för inrikes födda är på en så pass hög nivå att den inte kan öka så mycket mer".

www.svd.se/opinion/ledarsidan/vi-behover-fler-jobb-till-invandrare_8767002.svd

25 november 2013

Lättare få rätt jobb med examen
. De som tagit yrkesexamen vid ett universitet eller högskola arbetar i större utsträckning inom det de utbildat sig till än de som inte tagit examen, enligt SCB.

Majoriteten av den grupp som började på universitetet läsåret 2005-2006 hade i år ett jobb.

73 procent av dem med yrkesexamen hade fått ett jobb inom sitt område.

Men det finns undantag, bland tidigare humaniora- och konststudenter har en större andel examinerade varit arbetslösa jämfört med dem som inte har en examen.

Färre långtidsarbetslösa i Sverige
än andra länder i EU, ett av tre länder som har lägst andel långtidsarbetslösa jämfört med EU-snittet.

Med långtidsarbetslöshet menas personer som varit arbetslösa mer än sex månader och låg 2012 på 37,1 procent i Sverige jämfört med snittet i EU som uppgick till 62,4 procent, enligt SCB.

Sverige har en betydligt lägre andel långtidsarbetslösa unga, 20 procent jämfört med EU-snittet på 47 procent.

Skillnaden mellan utrikes- och inrikes födda är stor, 48 mot 31 procent.

Dubbelt utförsäkrade förblir sjuka. Totalt 5 000 personer kommer vid årsskiftet att ha utförsäkrats två gånger, en följd av regeringens nya sjukregler som infördes 2008.

2012 nådde 2 066 personer på nytt maxgränsen i sjukförsäkringen, i år är siffran 3 000, enligt Försäkringskassans (FK) prognos.

Men personerna har inte, som det var tänkt, rehabiliterats och fått jobb.

Majoriteten påbörjar i stället en tredje omgång i den nya sjukförsäkringen och av dem som utförsäkrats igen 2012 återvände 70 procent till FK.

18 november 2013

Arbetsförmedlingen (AF) vill möta missnöje
.

Det faktum att vi har ett lågt förtroende bland våra kunder betyder inte att allt vi gör är dåligt.

Vi gör nu en resa från att vara en kontrollmyndighet till att även vara en servicemyndighet, skriver Arbetsförmedlingens tf generaldirektör tillsammans med tre fackordförande.


www.svd.se/opinion/brannpunkt/service-snarare-an-kontrollfokus_8736200.svd

14 november 2013

Jobb Malmö läggs ner
i sin nuvarande form, demokratikonsult underkänner satsningen, som sedan 2011 kostat skattebetalarna 748 miljoner kronor.

Jobb Malmös primära mål är att minska antalet Malmöbor med för-sörjningsstöd, men hur mångmiljonsatsningen har lyckats i detta avseende är omöjligt att veta, enligt Demokratikonsult som gjorde ett försök men tvingades ge upp.

Det är för Demokratikonsult tydligt att Malmö stads ambition med Jobb Malmö:s arbetsmarknadsinsatser att bidra till lägre arbetslöshet och minskat behov av ekonomiskt bistånd inte har uppnåtts.

www.sydsvenskan.se/malmo/sista-spiken-i-kistan/

I oktober var 374 000 personer, 7,3 procent av arbetskraften, ar-betslösa och antalet sysselsatta uppgick 4 746 000 personer, enligt SCB.

Ungdomsarbetslösheten i åldern 15-24 år var 18,9 (- 3,1) procent, nästan hälften var heltidsstuderande.

www.scb.se/Pages/PressRelease____366657.aspx

Arbetsförmedlingen redovisade arbetslöshetssiffrorna den 8 novem-ber (se nedan) för oktober och kom fram till 8,5 procent.

Tar man även hänsyn till de latent arbetslösa, personer som varken är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller studerar, omkring 100 000 individer, uppgår den verkliga arbetslösheten till långt över 10 pro-cent.

Betänk därtill att de räcker med att jobba några timmar i veckan för att räknas som sysselsatt.

Sysselsättningsgraden på 66,2 procent säger en hel del om situa-tionen på arbetsmarknaden. 


13 november 2013

Inte fler än fyra procent av de nyanlända har ett reguljärt arbete utan stöd efter två år i etableringsreformen.
 
När Arbetsförmedlingen skriver "någon form av arbete" innefattar man även instegs och nystartsjobb där staten betalar en väsentlig del av anställningen, för instegsjobb upp till 80 procent av lönen.

Dessutom är det bara fyra procent av de 4 200 personerna som studerar vidare.
 
En låg siffra i perspektiv av att många nyanlända är lågutbildade och att den svenska arbetsmarknaden ofta kräver högre utbildning, minst gymnasieskola.


www.tcotidningen.se/erik-ullenhag-forsvararetableringsreform-for-nyanlanda

12 november 2013

Den skyhöga ungdomsarbetslösheten i EU är temat när statsminister Fredrik Reinfeldt (M) och minst 23 andra stats- och regeringschefer träffas i Paris i dag.

Initiativet kom från Tysklands förbundskansler Angela Merkel i somras.

Några direkta beslut väntas dock inte, i stället syftar mötet främst till att bekräfta den politiska viljan om att nå resultat inom två år, uppger en källa.

Mer än 25 miljoner människor i EU är arbetslösa, av dem 6 miljoner unga. 

08 november 2013

Små förändringar i arbetslösheten
.

I slutet av oktober var 402 000 personer öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, 8,5 procent av arbetskraften.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten minskat med 0,1 procentenheter, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Arbetslösheten bland unga, 18—24 år, var 17,4 procent, en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med för ett år sedan.


www.dn.se/ekonomi/sma-forandringar-i-arbetslosheten-1/

05 november 2013

En ny anställningsform
ska införas för elever som går lärlingsutbildning, lön ska betalas enligt kollektivavtalet och anställningen tar slut när lärlingsutbildningen upphör.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) tror att möjlighet till anställning kommer att locka elever till lärlingsutbildningarna och inte bara för lönens skull.

- Om man väl har en anställning visar erfarenheter från Europa att den ofta omvandlas till ett riktigt jobb när man är färdig med lärlingsutbildningen, säger Björklund.

02 november 2013

Antalet sysselsatta ökade tredje kvartalet
.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen var 66,8 procent.

Bland männen ökade den med 0,5 procentenheter till 69,5 procent och bland kvinnorna var den 64,1 procent.

Bland utrikes födda var
sysselsättningsgraden 58,3 procent.

www.scb.se/Pages/PressRelease____365325.aspx

17 oktober 2013

Allt fler vill arbeta efter 65-årsdagen
.

Nästan var fjärde, 23 procent, arbetande mellan 25 och 64 år kan tänka sig jobba längre än till 65, en ökning med tre procent från 2009.

Män är mer villiga att skjuta på pensionärsdagen än kvinnor, men lönens storlek påverkar.

Men undersökningen visar att även andelen som inte vill arbeta längre upp i åldrarna har ökat något, från 42 till 43 procent.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/fler-vill-arbeta-efter-65_8625812.svd

16 oktober 2013

Bara hälften av Sveriges utrikesfödda akademiker har jobb på sin utbildningsnivå, och för nyanlända är vägen till ett arbete ofta lång.

Som ett led i arbetet för att
Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020 föreslår vi ett ­kompetens- och matchningsprogram i fyra steg, skriver Mikael Damberg (S) på DN Debtt.

Under dagens partiledardebatt ställs arbetslösheten i landet mot jobbskatteavdragen.

Sverige måste ha fler jobb och fler som jobbar.

Drygt 270 000 av Sveriges akademiker är födda i ett annat land och bara hälften av dem arbetar i yrken som motsvarar deras utbildnings-nivå.

www.dn.se/debatt/sverige-har-inte-rad-att-slosa-bort-kompetens/

10 oktober 2013

Arbetslösheten ökar
.

I slutet av september var 402 172 personer inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, 8,5 procent av arbetskraften, en ökning  9 352 personer, 0,1 procent.

Antalet personer i program med aktivitetsersättning uppgick till 184 477, en ökning med 10 206.

Jämförelse med motsvarande månad 2012.

07 oktober 2013

Svårt få nyanlända i arbete
.

Enligt Arbetsförmedlingens egen statistik går det inte att utläsa om någon överhuvudtaget har fått jobb, inom ramen för etablerings-reformen, utan stöd sedan den 1 december 2010 i Vetlanda kommun. 

www.vetlandaposten.se/vetlanda-kommun/svart-fa-nyanlanda-i-arbete#.UlMVp4Zzk3t

03 oktober 2013

Unga exkluderas på bostadsmarknaden
.

Sammantaget står 86 179 unga under 25 år i Stockholms stads bostadskö, bara 40 av dem fick en hyresetta förra året, visar SvD:s genomgång av snittåldern för att få ett hyreskontrakt.
 
Unga hänvisas i stället till en
allt dyrare andrahandsmarknad.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/40-av-86179-unga-sokande-fick-hyresetta_8573494.svd

01 oktober 2013

I Storbritannien ska arbetslösa göra samhällstjänst för att få ersättning
.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5660957

Inga svenska ungdomar i tysk lärlingssatsning
.

Med gratis boende och mat lockades arbetslösa svenskar att bli lärlingar i Tyskland i höst, men intresset har varit svalt och det slutade med att Arbetsförmedlingen inte hade någon att skicka ner.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5661006

Låt företagen välja ut lärlingar.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill förändra det svenska lärlingssystemet i yrkesutbildningarna till en modell som finns i flera europeiska länder.

Det innebär att ansvaret för yrkesutbildningen ska flyttas från skolan till branscherna och att det är företagen som väljer ut vilka elever som ska få bli lärlingar.


sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5661342

28 september 2013

Det behövs 250 000 enkla jobb i Sverige
.

De grupper som har svårast att få jobb, utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre och lågutbildade, har ökat undan för undan.

Nästa år beräknas dessa utgöra omkring två tredjedelar av de arbetslösa, 280 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos (juni -13).

Arbetskraften växer snabbare än antalet lediga jobb, i år med 57 000 personer och nästa år med 31 000 personer och hela ökningen består av utrikes födda.

Generationsväxlingen kommer således inte att svälja hela behovet, det behövs nya jobb.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/en-kvarts-miljon-enkla-jobb-behovs_8558300.svd

27 september 2013

Jobbcoacherna lämnar Arbetsförmedlingen
.

Arbetsförmedlingens system med upphandlade jobbcoacher för nya arbetslösa, som ofta ifrågasatts, ska avvecklas.

Enligt Arbetsförmedlingens tillförordnade generaldirektör Clas Olsson ska i stället långtidsarbetslösa prioriteras.

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5658663

26 september 2013

Lönegapet fortsätter att växa i Sverige
.

Lönegapet mellan arbetare och tjänstemän fortsätter att öka och ligger nu på 10 200 kronor i månaden, enligt en rapport från LO.

Avtalssekreteraren Torbjörn Johansson skyller delvis på de sifferlösa avtalen och varnar för stora konsekvenser om utvecklingen fortsätter.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/lonegapet-fortsatter-att-vaxa-i-sverige_8553380.svd

23 september 2013

Femte jobbskatteavdraget får fortsatt kritik
.

Ett ytterligare jobbskatteavdrag kommer nog inte att göra lika stor nytta som de tidigare.

Problemet i svensk ekonomi i dag är en icke fungerande bostads-marknad, där borde regeringen ha satsat mer för att få igång bygg-andet. 

Kommunerna kommer att få 11 miljarder kronor från AFA försäkring nästa år.

13 000 nya jobb ska ställas mot att det sker på bekostnad
av att de som är sjuka eller arbetslösa får lägre ersättningsgrad och socialför-säkringarna blir svagare.

Det blir en avvägning mellan effektivitet och fördelning.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sns-femte-jobbskatteavdraget_8546460.svd

Så många får jobb efter nystartsbidrag
.

Enligt färsk statistik som SvD Näringsliv tagit del av går cirka 33 procent av personer som haft ett nystartsjobb vidare till en anställning utan subventioner, 31 procent blir arbetslösa och 16 procent får ett nytt nystartsjobb.

www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/33-procent-far-jobb_8544740.svd

Jobben ska bli fler och komma fler till del
.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/jobben-ska-bli-fler-och-komma-fler-till-del_8544766.svd

17 september 2013

Här är världens mest populära arbetsgivare
.

www.svd.se/naringsliv/karriar/har-ar-varldens-mest-populara-arbetsgivare_8525596.svd

11 september 2013

Ekonomerna sågar jobbskatteavdraget
.

Ekonomer från Konjunkturinstitutet, Swedbank och LO är eniga om att de skulle skippa det femte jobbskatteavdraget i höstbudgeten om de vore Sveriges finansminister.
 
I stället skulle de satsa på att bygga bostäder och på unga utan grundutbildning.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/ekonomer-vill-valja-bort-jobbskatteavdraget_8507750.svd

Arbetslösheten ligger kvar på en hög nivå, 8,5 procent, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen och antalet arbetslösa som varit inskrivna i sex månader eller mer fortsätter att öka.

I slutet av augusti var 402 344 personer av arbetskraften inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Bedömare tror att arbetslösheten når sin topp nu och att en nedgång väntas någon gång under 2014.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5642176

09 september 2013

Regeringen vill öka viljan att anställa unga människor, sänka a-kasseavgiften och införa lägre sociala avgifter för företagare och satsar 3,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2014.

2,1 miljarder kronorna läggs på vad regeringen lanserar som "YA-jobb", (anställningar på yrkesintroduktionsavtal).

Det gäller unga upp till 25 år som inte har tidigare erfarenhet av ett visst yrke.


Anställningarna ska ha avtalsenliga löner och villkor, men en del av arbetstiden ska användas för utbildning och handledning och inte ge lön.

221 miljoner kronor läggs under 2014, sedan ska summan successivt stiga varje år för att 2017 vara 956 miljoner kronor.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5640386

02 september 2013

Ungdomar i Sverige ska lockas bli lärlingar i Tyskland
och erbjuds gratis språkkurs, utbildning på en arbetsplats och lön, men de är inte intresserade.

Sverige är nu med i Tysklands jätteprojekt "Ditt livs jobb" som kostar 1,2 miljarder kronor och pågår under tre år.
 
Enligt tyska arbetsförmedlingen råder det nu en akut brist på bland annat butiksbiträden, kockar och bagare.


Men det finns en hake.

Enligt Ilona Mirtschin som är pressansvarig på tyska arbetsförmed-lingen är dessa jobb antingen dåligt betalda, arbetsförhållandena dåliga eller så handlar det helt enkelt om att de har låg status.

www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/unga-i-sverige-ska-lockas-bli-tyska-larlingar_8476448.svd

Regeringen sänker skatten
för landets pensionärer med samman-lagt 2,5 miljarder kronor, det innebär 100 kronor mer i månaden för alla pensionärer över 65 år från den 1 januari 2014.

Skattelättnaden sker genom att grundavdraget höjs, vilket ger mest till de pensionärer som har lägst inkomst.

Men det räcker inte för att kompensera alla pensionärer fullt ut för den sänkning av inkomstpensionen som väntas nästa år.

Bara garantipensionärerna, de med de allra lägsta inkomsterna, kompenseras helt för att bromsen slår till.


Enligt regeringen ökar den disponibla inkomsten för en ensamstående garantipensionär med drygt 1 000 kronor om året under 2014 jämfört med 2013.

En berättigad fråga är till hur mycket drygt 80 kronor i månaden räcker?
 


I Sverige finns det omkring 800 000 garantipensionärer och en miljon äldre inkomstpensionärer.

I andra länder betalar man omkring 10 procent på vanlig pension.

Regeringens skattesänkning för de äldre får ett svalt mottagande av pensionärerna själva.

De som jobbar har fortfarande lägre skatt och med ett femte jobbskatteavdrag ökar gapet ytterligare, påpekar Curt Persson, PRO.


www.svd.se/nyheter/inrikes/pro-bas-skeptisk-till-skattesankningar_8478964.svd

De flesta får sänkta pensioner nästa år.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/de-flesta-far-sankta-pensioner-nasta-ar_8478698.svd

År 2012 var genomsnittslönen i Sverige 29 800 kronor efter det att arbetsgivaravgiften 9 363 kronor har dragits av.

Landstings- och kommunalskatt varierar beroende på vilken kommun man bor i, men i genomsnitt hamnar den på 7 320 kronor.

De 22 480 kronor som du sedan spenderar betalar du moms på och för ett normalköp ligger den på 25 procent, men vi har 12 procent på livsmedel och 6 på tidningar och böcker.

Det innebär att 20 procent av det som står på prislappen är moms och därmed försvinner omkring 4 496 kronor i skatt.

Därmed har det betalats in omkring 21 179 kronor i skatt på genom-snittslönen och kvar blir 17 984 kronor.

Det är kanske ingen tillfällighet att detta inte framgår på lönebeskedet.

22 augusti 2013

I juli 2013 var 4 905 000 sysselsatta i åldern 15-74 år vilket är en ökning med 66 000 jämfört med samma månad föregående år.
 
Antalet arbetslösa uppgick till 382 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,8 (- 2 %) procent.

Men det var tillfälliga jobb som gav minskad arbetslöshet och det är oklart om det innebär en bestående förbättring.

Ser man till arbetade timmar utslaget på alla sysselsatta kan konstateras att vi hamnar på drygt 19 arbetade timmar i veckan.

Om alla som är arbetslösa och undersysselsatta skulle arbeta 40 timmar i veckan skulle det innebära 540 000 heltidsarbeten, enligt SCB:s beräkningar.

65 000 personer var visstidsanställda hos samma arbetsgivare i längre än fem år, visar en undersökning från TCO.


 Av dem som har arbete 2013 kan bara cirka tio procent räkna med att kunna få 80 procent av sin tidigare inkomst vid arbetslöshet.

Fler tvingas leva på försörjningsstöd och 112 000 ungdomar gick genom år 2011 utan att varken jobba eller att studera, så kallade latent arbetslösa.

Det räcker med att arbeta eller vara sysselsatt i ett par timmar per vecka för att i statistiken definieras som icke arbetslös.

www.scb.se/Pages/PressRelease____361252.aspx

21 augusti 2013

Försäkringskassan 
skriver upp prognosen rejält för antalet sjukskrivna 2014 och det innebär att utgifterna för sjukskrivningarna ökar mer än man trott tidigare, en miljard 2013 och 2,8 miljarder kronor 2014.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5622479

15 augusti 2013

Färre arbetslösa men fler sjukskrivna
.

Antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag var i princip oförändrat år 2012 jämfört med året innan.

Antalet med sjukpenning ökade för andra året medan antalet med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att minska.

Varje ersättningssystem mäts i helårspersoner, så kallade helårs-ekvivalenter för att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar.

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning.

Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.


www.scb.se/Pages/PressRelease____360930.aspx

Utförsäkrade sjuka inget glädjebudskap.

www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article17309991.ab

Kvotering leder till sämre samarbete
.

Det finns de som misstänker att den som motsätter sig kvotering av kvinnor och minoriteter även ser dessa grupper som sämre, eller ännu värre; att man helt enkelt ogillar dem.

Visst, det finns individer som känner så, men för det flesta handlar motståndet mot kvotering om rättvisa.

www.svd.se/opinion/ledarsidan/kvotering-leder-till-samre-samarbete_8425870.svd

Sänkta pensioner gör att klyftan fortsätter att växa
. Samma skatteskalor ska gälla för pensionärer och yngre.

Januari 2014 sänks både inkomstpensionerna och garantipensioner-na, de förra med 2,7 procent och de senare med 0,2 procent, allt före skatt.

För en genomsnittspensionär med 14 000 kronor i månaden betyder det en inkomstminskning med nästan 400 kronor i månaden, och för en person med garantipension blir minskningen cirka 20 kronor.

Sammantaget blir inkomstpensionerna i kronor räknat lägre än år 2009 och köpkraften cirka 6 procent lägre.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sankta-pensioner-gor-att-klyftan-fortsatter-vaxa_8421168.svd

14 augusti 2013

Tyska lärlingsplatser ger unga jobb
. Tyskland har EU:s lägsta ungdomsarbetslöshet, 7,5 procent, en bråkdel av EU-snittet på 23,9 procent och Sveriges 23,8.

Även Österrike och Schweiz har lärlingssystem som i Tyskland, Schweiz hade i maj Europas i särklass lägsta ungdomsarbetslöshet med bara 2,9 procent och i Österrike låg den på 8,7 procent.

Även Danmark och Nederländerna har betydligt färre ungdomar som står utanför arbetsmarknaden.


Men i Grekland, Spanien och Kroatien talar vi om nivåer på över 50 procent, politisk och social dynamit. 

Problemen är emellertid störst i Sverige och Storbritannien om man betraktar ungdomsarbetslösheten som andel av den totala arbetslösheten, där ligger Sverige i topp med 39 procent.

En viktig orsak anses vara det tyska lärlingssystemet och flera euro-peiska länder vill nu ta efter det tyska exemplet.

Men den ekonomiska krisen kräver mer än miljardpaket. EU:s stats- och regeringschefer beslutade i juli att avsätta 2 miljarder euro, drygt 19 miljarder kronor, förutom de 6 miljarder euro som redan öronmärkts för att få i gång arbetsmarknaden de kommande två åren.  

Men frågan är om 70 miljarder kronor fördelat på 28 medlemsländer är tillräckligt?

www.svd.se/nyheter/inrikes/larlingsplatsen-visade-vagen_8422368.svd

10 augusti 2013

Utländska företag med anställda som är tillfälligt i Sverige ska sedan den 1 juli anmäla sig till ett nytt register hos Arbetsmiljöverket, ett kontrollregister.
 
Där tror generaldirektör Mikael Sjöberg att registret kommer att leda till mer ordning och reda på arbetsmarknaden.

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5611575

09 augusti 2013

Rekordmånga långtidsarbetslösa är inskrivna i den kritiserade syssel-sättningsfasen i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti, mer känd som fas 3.
 
För två år sedan krävde en enad riksdagsopposition i ett tillkänna-givande att regeringen skulle avskaffa fas 3, men sedan dess har antalet personer i åtgärden ökat stadigt.

Under tvåårsperioden har antalet inskrivna i fas 3 gått från 26 270 till 33 942.

www.metro.se/nyheter/fas-3-skulle-skrotas-men-allt-fler-skrivs-in/EVHmhh!gZpPOhiNFfVQ/

07 augusti 2013

Utbildning ger inte alltid högre lön


En dags utbildning
i att köra truck kan ge mer utdelning än fem års studier på universitet, i alla fall om du väljer ett jobb inom en kvinno­dominerad bransch, visar lönestatistik från SCB.

25 100 kronor i månaden, så mycket tjänar en truckförare som är mellan 25-34 år i snitt.

Det är lika mycket som en översättare i samma åldersspann och bara 300 kronor mindre än en bibliotekarie, två yrken som kräver flera års studier.


 www.dn.se/ekonomi/utbildningarna-som-inte-alltid-ger-hogre-lon/

05 augusti 2013

Du mår bra av att jobba
, inte minst för att arbete ger oss en bättre ekonomisk situation, gemenskap och sammanhang.

www.svd.se/naringsliv/karriar/darfor-mar-du-bra-av-att-borja-jobba-igen_8398464.svd

03 augusti 2013

Hög lön och sparande gör dig inte stormrik
.

2007 hade 56 procent av Sveriges befolkning mindre än 50 000 kronor i finansiella tillgångar.
 
Den rikaste 1 procenten av Sveriges befolkning kontrollerade samma år hela 32 procent av de totala finansiella tillgångarna.


www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/hog-lon-gor-dig-inte-rik_8392572.svd

31 juli 2013

Skärpt kontroll av arbetslösa
, om en månad genomförs stora förändringar i a-kassan.

Arbetslösa måste då lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad och redogöra för hur de försökt få jobb.

Den som inte gör det riskerar att förlora sin a-kassa under kortare eller längre tid.

Bilden som växer fram av Arbetsförmedlingen är snarare ett kontrollorgan, vars främsta uppgift är att se till att ingen orättfärdigt skor sig på bidrag.

Vid sidan av det sysslar den även med vissa administrativa uppgifter, som etableringsprogrammen för nyanlända "flyktingar", men arbetsförmedlandet lyser med sin frånvaro.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5604938

30 juli 2013

Olagligt barnarbete för en struntlön.

www.dn.se/sthlm/barn-arbetar-olagligt-for-en-struntlon/

25 juli 2013

Bristen på ingenjörer
är ett högst påtagligt problem för svensk industri och svenska industrijobb.

Förutom oförmåga att ta till vara dem som invandrar är det illa ställt med intresset för dem som redan verkar i Sverige. 

Vi har fått en ny typ av utvandrare vars främsta drivkraft är att de vill bort från Sverige, skriver SvD.


www.svd.se/opinion/ledarsidan/om-ingen-gor-vad-ingenjorer-gor_8373104.svd

23 juli 2013

Arbetslösheten gör unga sjuka, ett dråpslag.

Som ett jordskred
, så har ungdomsarbetslösheten ökat i Sverige de senaste årtiondena.

Som ett jordskred underminerar arbetslösheten unga människors hälsa, och gör dem sjuka.

"Om man verkligen hade velat motarbeta ungdomsarbetslösheten hade vi inte haft de här nivåerna.

Under 2000-talet har inte arbetslösheten motarbetats särskilt mycket i vårt land och vi har enormt höga nivåer jämfört med vad vi skulle kunna ha".


sverigesradio.se/sida/avsnitt/225038?programid=4091

22 juli 2013

Svenska it-företag har svårt att finna kompetens i Sverige.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5597182

Var femte byggnadsarbetare
kommer från andra EU-länder, visar en undersökning som LO tagit fram. 

Enligt en opublicerad rapport från LO finns det cirka 800 så kallade utstationerade företag i Sverige.

Det handlar om utländska bolag som tar uppdrag här och över 500 av dem beräknas vara verksamma i byggbranschen.


I dessa arbetar nästan 15 000 byggnadsarbetare, vilket enligt LO utgör nästan 20 procent av samtliga personer som jobbar inom sektorn

Det finns exempel på där byggarbetare bara tjänar 10 kronor i timmen, jobbar i sandaler och sover på byggen.

 
www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/byggjobbare-tjanar-sa-lite-som-tio-kronor-i-timmen_8351020.svd

Dags att överge drömmen om perfekt matchning, att anställa en person som till synes är perfekt för jobbet kan ha sina avigsidor.

www.dn.se/debatt/dags-overge-drommen-om-perfekt-matchning/

I Sverige bor cirka 375 000 utlandsfödda akademiker och siffran ökar varje år.

Flest personer med högre utbildning finns inom ekonomi och teknik.

 I dag går ungefär 36 000 utlandsfödda akademiker arbetslösa i Sverige och av dem som har jobb är det många som inte arbetar inom sitt utbildningsområde.
 
I snitt tar det 5-7 år för utlandsfödda akademiker att få jobb i Sverige.

Vi vill ha anställda som speglar våra kunder och samhället i stort, det här är en modell som fungerar för oss, säger Patricia Kempff på Swedbank som har rekryterat utländska akademiker sedan 2011.

Under praktikperioden hos banken betalar arbetsförmedlingen ut ersättning till deltagarna.

Swedbank står för utbildning och handledning och praktiken skräddarsys utifrån de olika individernas villkor och förutsättningar och består bland annat av språkträning, kassa- och kundtjänstarbete.

En berättigad fråga är varför man diskuterar i termer som vi och dom och borde man inte rekrytera efter kompetens utan speciella åtgärder för vissa grupper i samhället?

www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar-1/bank-vill-bryta-monster-rekryterar-utlandska-akademiker/

21 juli 2013

Steget från utbildning till arbete måste gå snabbare
, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) på SvD Opinion.

Återigen en favorit i repris om lärlingsutbildning och yrkesintroduktionsavtal med feta subventioner, men varför händer inget? 
 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/steget-fran-utbildning-till-arbete-maste-ga-snabbare_8357532.svd

18 juli 2013

Högst andel socialbidragstagare
i Hofors, finanskris och en havererad arbetsmarknad spelar in.

arbetarbladet.se/nyheter/gavle/1.6084973-hogst-andel-socialbidragstagare-i-hofors

15 juli 2013

Sänkt moms gav få nya krogjobb
, ett och ett halvt år efter att reformen infördes finns få tecken på att sysselsättningen i branschen har ökat.

I januari 2012 sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent, syftet var framför allt att skapa nya jobb.

I april i år var 138 700 sysselsatta i branschen jämfört med 138 300 år 2011, enligt SCB:s statistik, skriver DN.

År 2011 räknade regeringen med att förändringen av restaurang-momsen kostar 5,4 miljarder kronor första året.

www.dn.se/ekonomi/miljardsatsningen-gav-fa-nya-jobb/

Redan från början kritiserade Finanspolitiska rådet momssänkningen för att vara byggd på glädjekalkyler.

Konjunkturinstitutet redovisade förra året en analys av krogpriserna som också blev en besvikelse.

www.dn.se/ledare/huvudledare/reform-utan-bett/

13 juli 2013

Övertro på låglönejobb
.

Den politiska debatten har nu svängt till att arbeten som inte kräver utbildning eller erfarenhet, så kallade lågkvalificerade arbeten, ska lyfta sysselsättningen.

Det är låglönejobben som ska ordna ungdomsarbetslösheten, senast manifesterat i den tänkta jobbpakten.

Statsministern har vid upprepade tillfällen efterlyst fler lågkvalificerade jobb i Sverige:
 
"Vi är avvikande, vi har mycket lägre andel låglönejobb", sa han till exempel på World Economic Forum.

Folkpartiet skriver i sitt förslag till nytt partiprogram att "framväxten av jobb som inte kräver formella kunskaper eller erfarenheter ska underlättas, till exempel genom utökad avdragsrätt och sänkt skatt för arbetsintensiva verksamheter".
 
Liknande tongångar hörs från övriga regeringspartier.

Kan detta vara bakgrunden till den svenska massinvandringen av människor från fattiga länder, som är lågutbildade eller saknar utbildning, inte sällan analfabeter?
 
www.svd.se/opinion/brannpunkt/overtro-pa-laglonejobben_8343990.svd

12 juli 2013

70
procent av de svenska företagen planerar att lämna personalstyrkan oförändrad under tredje kvartalet och trots ett bottenras är det få som rekryterar ens sommarvikarier, visar ett färskt personalchefsindex.

Men ett trendbrott inom handeln.

www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/trendbrott-inom-handeln_8339340.svd

Färre jobb för unga trots subventioner.

Sänkta arbetsgivaravgifter har inte ökat andelen unga som jobbar inom parti- och detaljhandeln, tvärtom har de minskat, visar en ny rapport från fackförbundet Handels.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/farre-jobb-for-unga-trots-skatterabatt_8315334.svd

22 unga på varje svenskt sommarjobb.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/22-unga-pa-varje-sommarjobb_8272864.svd

10 juli 2013

Det syns ingen ljusning på den svenska arbetsmarknaden, förra veckan var 388 000 personer öppet arbetslösa eller inskrivna i olika program, en svag ökning jämfört med förra året.

De senaste siffrorna för industriproduktionen i Sverige visade också på en nedgång och det ger avtryck på arbetsmarknaden.

09 juli 2013

10 913
personer i åldern 18-24 år, med någon form av funktionsnedsättning som gav nedsatt arbetsförmåga, var arbetslösa våren 2013, en ökning med 350 procent jämfört med hösten 2007.

De som varit arbetslösa längre än sex månader har ökat från 1 923 personer hösten 2007 till 9 680 personer våren 2013,

Från 2 442 till 10 913 under alliansregeringens styre och ungdomsarbetslösheten i sin helhet hamnar på 23,7 procent.

Ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden mår dåligt och det är alarmerande för de utsatta grupperna, äldre, utomeuropeiskt födda, de som saknar gymnasieutbildning och den ovannämnda gruppen.

Samtidigt står det klart att det har blivit allt tuffare på arbetsmarknaden.

08 juli 2013

EU vill stoppa industrins ras
. I snabb takt har Europas industri monterats ned, en utveckling som är dramatisk och entydig.

Men det finns ett starkt undantag, med Tyskland som förebild vill EU storsatsa på att åter industrialiseras och ta hem låglönejobben från öst.

www.svd.se/naringsliv/branscher/industri-och-fordon/industriell-renassans-ska-blasa-liv-i-europa_8328432.svd

07 juli 2013

Bristande social kompetens skäl till ungas arbetslöshet
.

Självdisciplin, motivation, uthållighet och punktlighet är egenskaper som efterfrågas i arbetslivet.

Ny forskning visar att dessa mjuka kunskaper delvis har tappats bort i skolan.

En utbyggd förskola, fler sommarjobb och ökade krav på eleverna i skolan kan ge denna kunskap, skriver två nationalekonomer på DN Debatt.

www.dn.se/debatt/bristande-social-kompetens-skal-till-ungas-arbetsloshet/

06 juli 2013

Vi maskar
i genomsnitt 2 timmar per arbetsdag och företag som möter utvecklingen med övervakning riskerar att förvärra problemet, anser forskaren Roland Paulsen som planerar att komma ut med en bok nästa år om så kallat tomt arbete.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/sa-mycket-maskar-vi-varje-arbetsdag_8324090.svd

03 juli 2013

Tysklands förbundskansler Angela Merkel samlar i dag EU-länderna till ett möte om ungdomsarbetslösheten.

www.dn.se/ekonomi/jobb-karriar/eu-mots-om-arbetslosa-ungdomar/

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5582494

Svensk mat fjärde dyrast i Europa efter Norge, Schweiz och Danmark, där Sverige låg 24 procent över EU-snittet år 2012, enligt Eurostat.

Billigaste länderna är Polen, Rumänien och Bulgarien.

01 juli 20134

Yrkesintroduktion
, en svensk modell av lärlingssystem, med löne-subventioner och handledningsbidrag, kan realiseras redan våren 2014.

Men det senare, handledningsbidraget, måste godkännas av EU-kommissionen då det handlar om statsstöd till näringslivet. 

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/yrkesintroduktion-pa-allas-lappar_8308404.svd

25 juni 2013

Växande övertidsberg tar över våra arbetsliv, 4,6 miljoner övertidstimmar i veckan som motsvarar över 117 000 heltidsjobb, enligt TCO som är starkt kritiskt.

www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/det-vaxande-overtidsberget_8289834.svd


24 juni 2013

Svenska exportföretag tror på betydligt förbättrade tider det kommande året, med en kraftigt ökad export.

Men trots det planerar de att minska antalet anställda i Sverige, visar en ny undersökning från Svensk Exportkredit.

En tredjedel av företagen i undersökningen säger sig ha planer på att öka antalet anställda under de kommande tolv månaderna och bara omkring en tiondel planerar att minska personalstyrkan.

Dessvärre ser Sverige mest ut att drabbas av det senare och tillväxten i svenska företag inte nödvändigtvis kommer den svenska arbetsmarknaden till dels och så långt stämmer det.

När det gäller stora företag ser det ut som om de kommer att anställa utomlands och i Sverige väntar neddragningar.

Däremot ser det bättre ut för små- och medelstora exportföretag där det är fler som säger att de kommer att anställa än att dra ned under förutsättning att de har tillräcklig finansiering.


20 juni 2013

Tyska arbetsgivare jagar unga arbetslösa svenskar
. Ungdomsarbetslösheten i Tyskland ligger på 7,6 procent, vilket är lägst i hela Europa, motsvarande siffra  för Sverige är 24,7 procent.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/tyska-arbetsgivare-jagar-unga-svenskar-utan-jobb_8278494.svd

Bara en av tio långtidsarbetslösa som hamnat i Fas 3 fick ett jobb utan statligt stöd och samtidigt upplever mer än hälften av deltagarna att de inte fått rätt hjälp av Arbetsförmedlingen.

Det visar en rapport som Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, presenterar i dag.

IFAU har följt 250 000 långtidsarbetslösa som kom in i Arbetsförmedlingens största åtgärd Jobb- och Utvecklingsgarantin mellan 2007 och april 2012.

I maj i år var 100 000 inskrivna i programmet och av dem var 34 000 i den sista fasen, Fas 3 eller Sysselsättningsfasen.

Antalet ökar och fortsätter att öka sen jobb och utvecklingsgarantin infördes 2007 och den totala kostnaden för programmet uppgick 2012 till drygt 13 miljarder kronor.
 
 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5570182

17 juni 2013

Från försörjningsstöd till arbete
: Centerpartiet (C) anser att det är hög tid att se över socialförsäkring, försörjningsstöd och föräldraförsäkring med tydligt fokus på att få individen att ta plats på arbetsmarknaden.

Över 400 000 svenskars försörjning hänger på så kallat ekonomiskt bistånd - socialbidrag.

www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2011/Fran-forsorjningsstod-till-arbete--Hur-kan-vagen-underlattas/

www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article16972376.ab

I takt med att arbetet underställs marknadens principer drabbas allt fler människor av en osäker livssituation.

De är en ny global klass i vardande, enligt boken "Prekariatet" av Guy Standing.


www.svd.se/kultur/understrecket/prekariatet-ett-vaxande-monster_8276290.svd


Prekariatet den nya farliga klassen: Får vi inte en regering som kan föra en progressiv politik som fångar både prekariatet och de som riskerar att hamna där kommer Sverige att få problem.

Varför vill näringslivet ha fri invandring, är det för att de vill ha lojal och billig arbetskraft eller för att hjälpa dem till ett bättre liv?

www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9171734082

www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article16972339.ab

Klyftorna under alliansregeringen har inte ökat, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP) och Carl B Hamilton ekonomisk politisk talesperson för Folkpartiet (FP) på DN Debatt.

 www.dn.se/debatt/klyftorna-i-sverige-har-inte-okat-under-dagens-regering/


16 juni 2013

Skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetslöshet ökade 2012, enligt statistik från Eurostat.

I Sverige var 33 000 fler män än kvinnor arbetslösa medan bilden är den motsatta stt till hela EU.

En förklaring kan vara att män oftare arbetar i konjunkturkänsliga branscher som industrin medan kvinnor oftare återfinns i den offentliga sektorn.

Under 90-talskrisen var arbetslösheten högre bland män än bland kvinnor.


14 juni 2013

Få jobb för nyanlända
: I boken invandring och mörkläggning avslöjar Karl-Olof Arnstberg och docent Gunnar Sandelin hur svenska politiker tappat kontrollen över invandringen och de fakta om invandringen som våra politiker försöker dölja för oss.

Under senare år har anhöriginvandringen varit cirka tre gånger så stor som asylinvandringen.

Sverige är det enda land som tillåter att bidragsförsörjda får ta hit anhöriga, som också de med stor säkerhet kommer att försörjas via bidrag.

Huvudregeln i det övriga Europa är att den som hämtar sin familj eller en partner också ska stå för försörjningen.

na.se/asikt/svarasnabbt/1.2109883-fa-jobb-for-nyanlanda


Arbetslösheten kommer att stiga framöver och anledningen är att det är många som vill göra sitt första intåg på arbetsmarknaden.

I maj låg arbetslösheten på 8,1 procent, eller 383 000 personer av arbetskraften och vid årsskiftet ligger prognosen på 8,7 proent, enligt Arbetsförmedlingen.

Sedan 2010 har 90 000 personer tillkommit till arbetskraften, ökad invandring men också förändrade regler kring sjukförsäkringen är några av förklaringarna.

Även om det finns en viss tillväxt av sysselsättningen räcker det inte för att få ned arbetslösheten, åtminstone inte på kort sikt.

Med ett inflöde som nu närmat sig 100 000 årligen kan det inte uteslutas att Sverige kan hamna på tal kring 10 procent (reds anm).

www.dn.se/ekonomi/arbetslosheten-toppar-till-nya-aret/

13 juni 2013

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) skriver på SvD Opinion att Ulla Hamilton ger en missvisande bild avseende etableringsreformen.

Det är uppenbart att vi har en minister i regeringen som aldrig kan erkänna sina misslyckanden och ständigt låter som ett självspelande piano.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/hamilton-ger-en-missvisande-bild_8263620.svd

07 juni 2013

Arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) säger sig ha lösningen på hur nyanländas väg till jobb ska kortas.

Det är Arbetsförmedlingens regelverk som sätter käppar i hjulet och därför bör det reformeras, skriver hon på SvD.

Men effekterna av etableringsreformen i Stockholm kan inte ses som något annat än ett misslyckande, konstaterar hon.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-kan-nyanlanda-ges-battre-chans-till-jobb_8241764.svd

Invandringen till Sverige når rekordnivåer och bara 26 procent av de nyanlända har ett arbete, bland somalier är den totala sysselsättningen 21 procent, jämfört med över 80 procent bland inrikes födda.

I flera stadsdelar med hög andel utlandsfödda är utanförskapet högt, värst är Herrgården i Malmö, där bara 18 procent arbetar. 

Av de som hittills genomgått etableringsinsatsen har 14 procent fått arbete och 12 procent har fortsatt studera.

Personer med försörjningstöd för hela riket uppgår till 4,5 procent och 76,8 procent förvärvsarbetar.

För Stockholm är motsvarande siffror 3,5 respektive 77,0 pro-cent, Husby 11,6 respektive 54,2 procent och Fittja 6,4 respektive 56,9 procent.

Siffrorna avser män och kvinnor i åldrarna 20-64 år för 2011, enligt SCB.

Personer med jobb lämnar Husby och nya arbetslösa flyttar dit genom nyanlända som ska lära sig språket och hitta ett arbete.

På 100 personer med jobb som flyttar ut flyttar 77 arbetslösa personer in, enligt SCB.

Man kan förstå dem som flyttar för vem vill bo kvar i en stadsdel där bara 30 procent klarar skolan.


www.dn.se/debatt/lyckad-spraksatsning-ger-australien-battre-integration/

06 juni 2013


ungdomar saknar sysselsättning, 7,5 procent av alla ungdomar varken studerar, arbetar eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program, en siffra som nu ställs mot den officiella på 27,2 procent för april.

Uppdelat mellan äldre och yngre inom denna grupp rörde det sig om 10,7 procent av 20-24-åringarna och 4,2 procent av 15-19-åringar-na.

De höga svenska siffrorna för ungdomsarbetslösheten har i huvudsak två orsaker:

Att vi inte har ett system med betalda lärlingsplatser och att studie-medlen inte betalas ut under årets alla månader.
 
Länder med lärlingssystem som Tyskland och Österrike har betydligt färre ungdomar som räknas som arbetslösa.
 
I dessa två länder, liksom i Danmark och Storbritannien, får studenterna dessutom studiemedel även på sommaren, vilket begränsar deras behov av att söka tillfälliga jobb, enligt Anna Broman på SCB,

En berättigad fråga är vad som skiljer sysselsättning och arbete åt?

Många fortsätter exempelvis att studera eftersom de inte fått tag på ett jobb i det de är utbildade för och att få fortsatt studiemedel innebär ju inte att man har ett jobb.

www.dn.se/ekonomi/mindre-an-var-tionde-ung-saknar-sysselsattning/


05 juni 2013

Mycket gick fel när Sveriges största privata bussbolag Bergkvarabuss i Kalmar anlitade det lettiska bemanningsföretaget Billig Arbetskraft.

Bussbolaget betalade 205,50 kronor i timmen till det lettiska bolaget och av den summan fick letterna 30 kronor.

- Det gör mig självklart bedrövad att höra, säger Bergkvaras vd Göran Mellström till SVT Smålandsnytt.

Den lettiska yrkesinspektionen har börfällt Billig Arbetskraft och krävt att företaget ska betala hela skulden till de lurade lettiska chaufförerna.

En berättigad fråga är över vad Göran Mellström är mest bedrövad, att det uppdagades eller att de fick liten ersättning.


04 juni 2013

Kontrollen av rut och rot ska skärpas, enligt finansminister Anders Borg (M), som kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska se över dem och återkomma med en promemoria i höst.

Det kan handla om att se över vilka uppgifter som ska lämnas för att man ska få avdrag, exempelvis att det ska ingå arbetade timmar, säger Borg.

Bakgrunden till den skärpta kontrollen är just rapporter om att det blivit vanligare att varukostnader tas ut som arbetskostnader vid rut- och rotarbeten.

Stöd till småföretag skapar inte fler jobb, mångfald i näringslivet, olika typer och storlekar av företag, är centralt för jobbskapandet.

Det finns inte skäl att rikta stöd och åtgärder till exempelvis småföretag, avgörande är i stället att undvika regelverk och institutioner som missgynnar produktivt företagande och jobbskapande, skriver Institutet för näringslivsforskning (IFN) på SvD Opinion.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/stod-till-smaforetag-skapar-inte-fler-jobb_8236444.svd


28 maj 2013

Stå beredd när pensionschocken kommer, alla kurvor går åt fel håll och det är inte bara nivåerna som sänks.

Allt fler unga i dag saknar också tjänstepension, utan att förstå vilka konsekvenser det får.

 www.svd.se/naringsliv/kronika-joel-dahlberg-sta-beredd-nar-pensionschocken-kommer_8213032.svd

21 maj 2013

I dag presenteras de senaste arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen.

Blekinge har Sveriges högsta ungdomsarbetslöshet, mer än var fjärde går utan jobb och i Ronneby är läget mest alarmerande, här är 6,2 procent av ungdomarna långtidsarbetslösa (ett år eller mer).

Ronneby kommun med sina 28 000 invånare har den åttonde högsta ungdomsarbetslösheten i hela landet, 33 procent saknar ett jobb.

28 procent av arbetskraften i åldersgruppen 18-24 år arbetslösa i Blekinge.

Ungdomsarbetslösheten uppgår till allt mellan 6 och 30 procent beroende på hur man räknar.

SCB:s officiella beräkning av arbetslösheten bland unga mellan 15-24 år innefattar de som vill arbeta och aktivt söker arbete, men även heltidsstuderande och uppgick då till 22,9 procent år 2011.


Exkulderar man den gruppen hamnar man på 14,1 procent, men om man räknar med de som heltidsstuderar och söker jobb och heltidsstuderande som kan ta ett jobb men inte söker aktivt just nu hamnar vi på 30,2 procent.

Många som är färdiga med sin examen fortsätter att studera eftersom de inte finner något jobb som svarar mot det de utbildat sig till.

Det finns också en grupp unga som varken studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen och det kan handla om upp till 100 000 individer.

Om man beräknar arbetslösheten som andel av hela befolkningen i åldern 15-24 år uppgår den till 6,6 procent.

Oavsett hur vi räknar går 157 000 unga utan jobb, allt fler fastnar i långtidarbetslöshet och värst drabbas de lägst utbildade.

Massinvandringspolitiken innebär att de lediga jobben nu ska delas med arbetslösa från andra länder som söker sig till Sverige.

Finansminister Anders Borg (M) sa nyligen på ett möte med Nordens statsministrar att orsaken till den höga arbetslösheten är globali-seringen och befolkningsökningen. 

Det är uppenbart att regeringen inte har något förslag hur man ska komma till rätta med arbetslösheten som ökar i takt med befolkningsökningen, men detta får man inte tala om.

www.aftonbladet.se/nyheter/article16545271.ab

15 maj 2013

I slutet av april var 401 000 personer, 8,5 procent av arbetskraften, inskrivna på Arbetsförmedlingen som arbetslösa.

Det är en ökning med 16 000 personer jämfört med samma månad 2012. 


14 maj 2013

Arbetsförmedlingen (AF) bör utveckla sitt individuella stöd till arbetslösa ungdomar så att de tidigt får hjälp att söka arbete, skriver Riksrevisionen i sin granskning av förmedlingens insatser för unga.

I granskningen framgår det också att ungdomarna bör erbjudas fler konkreta kontakter med arbetsgivare.

AF får kritik för att man inte prioriterar att ge tips om arbete eller praktik, men 75 procent av förmedlingarna anser att de inte har tillräckligt med tid för arbetsgivarkontakter.


23 april 2013

Antalet arbetslösa 15-74 år uppgick i mars i år till 448 000 personer, vilket motsvarar 8,8 procent, en uppgång med 0,8 procentenheter sedan mars 2012.

Säsongsrensade data visar på en svag ökning för både arbetskraften som för antalet sysselsatta och arbetslösa.

www.scb.se/Pages/PressRelease____355567.aspx


11 april 2013

Arbetslösheten i Grekland
uppgick i januari till 27,2 procent, enligt den statliga statistikbyrån Elstat.

Andelen arbetslösa i ålderskategorin 15-24 år uppgick till 59,3 procent, en uppgång med 8,3 procent.  

Antalet arbetslösa ligger på 1 329 189 personer, medan antalet sysselsatta uppgår till 3 568 186 och bland unga i åldern 15-24 nådde arbetslösheten en ny toppnivå, 64,2 procent.

Betydligt fler kvinnor, 31 procent, saknade jobb än män, 24,1 procent.

08 april 2013

Antalet sysselsatta i turistbranschen har ökat med 25 procent på mindre än 10 år, det handlar om 31 500 personer.

Abisko i Lapplandsfjällen är ett exempel i sammanhanget, norrsken, hundspann, snöskotsvandring och fiske med guide  är aktiviteter som lockar.


04 april 2013

Inte sedan 2009 har Sverige haft så många företagskonkurser som under första kvartalet i år och ett annat orostecken är att nyföretagandet är det lägsta på tre år.

Särskilt byggindustrin drabbades under det första kvartalet av många konkurser


03 april 2013

Arbetslösheten i eurozonen rekordhög
. 19,1 miljoner människor, 12 procent av arbetskraften, var utan jobb i eurozonen i februari.

En ökning med närmare 2 miljoner sedan februari 2012.

En sådan oacceptabelt hög arbetslöshet är en tragedi för Europa och en signal hur allvarlig krisen är i flera av euroländerna.

De ekonomiska och sociala konsekvenserna av en hög arbetslöshet fortsätter att utgöra ett av de största hoten mot det framtida euroområdet.

Inte någon gång under den gemensamma valutans existens har arbetslösheten legat på en så hög nivå.

Det samlade arbetslöshetstalet sätter fingret på att eurokrisen långt ifrån är över, rapporterar Eurostat.

I Österrike och Tyskland ligger arbetslösheten på 4,8 respektive 5,4 procent, medan Spanien och Grekland hamnar på över 26 procent.

Grekland är inne på sitt sjätte år med lågkonjunktur och arbetslöshetssiffran är inte uppdaterad sedan december 2012 och kan därför vara ännu högre.

För hela EU med 27 medlemsländer uppgick arbetslösheten i februari till 10,9 procent, eller 26,3 miljoner, en ökning med 0,1 procent.

I USA var arbetslösheten 7,7 procent i februari, en minskning från 8,3 procent i februari 2012.

31 mars 2013

Många gör felaktiga rut-/rotavdrag
. Skatteverket har upptäckt att många anlitar släktingar till att utföra arbete med rot- och rutavdrag trots att det är förbjudet.

Det är inte tillåtet att göra avdrag om en närstående gör jobbet och till denna grupp räknas makar, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn samt syskon med deras makar.

2012 stoppade Skatteverket utbetalningar på drygt fyra miljoner kronor för att närstående hade gjort jobbet.

När fel görs beror det ofta på okunskap om reglerna, enligt Skatteverket.

27 mars 2013

Sjukfrånvaron fortsätter att öka
. Det så kallade sjukpenningtalet, som är ett mått på sjukfrånvaro, fortsätter att öka.

I februari ökade det med 0,9 dagar till 7,81 jämfört med samma månad i fjol.

Även skillnaderna mellan män och kvinnor ökar och siffran för kvinnor är 76 procent högre än för män.

Kvinnor har ett sjukpenningtal på 9,9 dagar jämfört med män som har 5,69 dagar.

- Framför allt är det sjukskrivningar på grund av mental ohälsa som ökar, både bland dem som har och saknar arbete, säger Jan Larsson, verksamhetschef på Försäkringskassan.

Ökad skillnad i villkor för barn. Förutsättningarna för hälsa bland barn och unga har förbättrats på många områden, men skillnaderna mellan olika grupper ökar, skriver Folkhälsoinstitutet i en rapport till regeringen.

Andelen ensamstående med barn och föräldrar med utländsk bakgrund som har låg ekonomisk standard har fördubblats under 2000-talet.

- De ekonomiska villkoren och utbildningen är avgörande när det gäller god hälsa och det finns mycket mer att göra för att stärka familjer med barn, säger Sarah Wamala, gd på Folkhälsoinstitutet. i SVT.

26 mars 2013

Misslyckad satsning för arbetslösa
, fördelningen av praktik- och utbildningsplatser fungerar dåligt.

De som står längst från arbetsmarknaden och skulle behövt utbildning, får nöja sig med praktikplatser.

De som har det bättre förspänt och skulle ha klarat sig lika bra med praktik som utbildning, får den dyrare insatsen - utbildning.

Den slutsatsen kommer Ifau, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, fram till i en rapport. 

20 mars 2013

919 personer sägs upp på Ericsson
varav 550 i Stockholm, men även Göteborg, Kumla och Linköping berörs av neddragningarna.

19 mars 2013

Läsvärt: Är västvärldens storhetstid förbi?

erixon.com/blogg/2013/03/ar-vastvarldens-storhetstid-forbi/


18 mars 2013

400
-600 personer i Lund kan bli av med sina jobb när ST Ericsson delas upp mellan moderbolagen ST Microelectronics och Ericsson.

Idag jobbar drygt 1400 anställa och konsulter på ST-Ericsson i Lund. 

17 mars 2013

Komplettera arbetslinjen med en anställningslinje.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/komplettera-arbetslinjen-med-en-anstallningslinje_7992624.svd

För att de nordiska länderna ska ha råd med sin välfärd är det nödvändigt att 80 procent av den vuxna befolkningen är i arbete.

Avseende Sverige har omkring 51 procent av utoeuropeiska invandrare ett arbete att jämföra med 84 procent för infödda (The Economist februari 2013).

Robotarna som kan ta över våra jobb.

www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/cervenka-robotarna-som-kan-ta-over-vara-jobb_7999650.svd

Yngre trivs sämst och sjukanmäler sig mest
. De mellan 20-30 år trivs sämst på jobbet jämfört med äldre och sjukanmäler sig mest, visar en rapport från Sveriges företagshälsor.

- Det är oroande för den framtida arbetslinjen, säger Lars Hjalmarson.

Yngre känner att deras åsikter inte respekteras lika ofta och att deras kompetens inte tillvaratas i lika stor utsträckning.

De känner sig dessutom mindre nöjda med sina arbetsuppgifter och sin fysiska arbetsmiljö.

Yngre har andra värderingar och det handlar inte bara om lön utan också om känsla, trivsel och att man får utlopp för sin kreativitet.

Enligt Magnus Sverke, professor inom arbets- och organisations-psykologi vid Stockholms universitet, handlar det om generations-skillnader snarare än om ålder. 

Yngre blir mer individualiserade, de kan utvecklas på egen hand snarare än att tillhöra stora sociala kollektiv.

14 mars 2013

I februari var 427 000 personer arbetslösa, det motsvarar 8,5 procent av arbetskraften, enligt SCB.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick till 4 597 000, säsongs-rensat 4 672 000 personer, men då ska vi betänka att det räcker med att jobba några timmar per vecka för att betraktas som syssel-satt.

Det motsvarar en sysselsättningsgrad65,4 procent, männen var 68,1 procent sysselsatta och av kvinnorna 62,7 procent.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 151,6 miljoner i veckan, ingen statistisk säkerställd förändring sedan februari 2012.

Antalet personer i arbetskraften uppgick till 71,3 procent.

Antalet fast anställda uppgick till 3 469 000 och tidsbegränsat anställda var 636 000.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 157 000 arbetslösa, vilket motsvarar en arbetslöshet på 26,4 procent för denna grupp.

Av de arbetslösa i åldern 15-24 var 82 000 heltidsstuderande, men det framgår inte varför de fortsätter studera.
 
Det kan bero på att de inte fått tag på något arbete de är utbildade för och därför fortsätter studera.

Det finns också en grupp unga som varken studerar eller är inskrivna på Arbetsförmedlingen, ingen vet hur många de egentligen är, men kan uppgå till över 100 000.

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 116 000 i februari 2013, vilket motsvarar 29,6 pro-cent av befolkningen.


Antalet personer utanför arbetskraften som uppgav att de var sjuka minskade med 28 000 jämfört med samma period 2012 och uppgick till 331 000 personer.

Antalet pensionärer var 902 000, en ökning med 32 000.

Läs mer på SCB
www.scb.se/Pages/PressRelease____352576.aspx

Europas bristande tillväxt är ett huvudtema för EU:s toppmöte som inleds i Bryssel i eftermiddag.
 
Samtidigt samlades flera tusen demonstranter för att protestera mot de kraftiga åtstramningarna runt om i Europa.

De kommer från länder som Spanien, Ungern och Grekland för att protestera mot det höga pris som många européer måste betala för saneringen av usla statsfinanser.

Europafackets generalsekreterare, Bernadette Segol, säger att åtstramningspolitiken har misslyckats, problemen har hamnat på axlarna på arbetare och andra medborgare.

01 mars 2013

Nya siffror från Eurostat i dag visar att arbetslösheten växer i Europa.

Omkring 1 400 anställda blir av med jobben när amerikanska Caterpillar lägger ner sin fabrik i Gosselies i Belgien, där man till-verkar anläggningsmaskiner.


De senaste månaderna har storföretag som Ford, Arcelor Mittal och ING alla beslutat att göra sig av med tusentals anställda i Belgien.

I Spanien och Grekland är mer än var fjärde vuxen utan jobb, 26,2 respektive 27,0 procent och i hela EU var arbetslösheten 10,8 (+ 0,7) procent i januari i år, enligt dagens siffror från Eurostat. 

Den italienska arbetslösheten ligger på rekordnivån 11,7 procent i januari, den högsta nivån sedan jämförbara mätningar inleddes 1992.

Ungdomsarbetslösheten i landet lyfte också till en rekordnivå på 38,7 procent, upp från 37,1 procent, visar reviderade siffror från Italiens statistikbyrå Istat.


I Österrike, Luxemburg och Tyskland ligger arbetslösheten kring 5 procent och i Sverige hamnar den på 8 procent.

Betänk då att det räcker med att arbeta några timmar i veckan i Sverige för att inte kallas arbetslös.

I de sjutton euroländerna är den genomsnittliga arbetslösheten ännu högre, nästan 12 procent.

Ungdomsarbetslösheten ses som det allvarligaste samhällspro-blemet i Europa i dagsläget och i Spanien och Grekland är det mer än varannan ung vuxen som saknar ett jobb och i hela EU ligger den på nästan 24 procent.

I går enades EU-ländernas arbetsmarknadsministrar om att införa en ungdomsgaranti.

Den innebär att unga under 25 år som går ur skolan eller förlorar jobbet ska ha rätt att, inom fyra månader, få erbjudande om ett nytt jobb, eller åtminstone en praktikplats eller en ny utbildning.

I vår ansluter sig Sverige till EU-kommissionens projekt som delar ut bidrag till ungdomar mellan 18 och 30 år som vill börja jobba i ett annat EU-land.

- Vi kommer att placera ut 300 ungdomar under det år som projektet varar, säger Anna-karin Palm, Eures samordnare på Arbetsförmedlingen.

Sedan ett år har projektet funnits i Spanien, Tyskland, Italien och Danmark.

För att få bidrag måste man ha ett anställningskontrakt som varar minst sex månader och bidragets storlek beror på vilket land man väljer att flytta till.

I stället för riktiga jobb handlar det numera mycket om bidrag och sänkning av kraven.

För att locka fler ungdomar till vård- och omsorgsprogrammet i gymnasiet vill regeringen införa en särskild undersköterskeexamen, skriver SvD.

När kraven för en undersköterskeexamen fastställs vill utbildnings-minister Jan Björklund (FP) ändra programmets fokus så att utbild-ningen får en mer medicinsk inriktning.

Skolverket får också i uppdrag att ta fram en ny inriktning på vård- och omsorgsprogrammet som ska ge direkt behörighet att studera vidare till sjuksköterska på högskolan. 

De politiska och intellektuella eliterna i Sverige och Europa har skapat de problem som vi nu står inför.

I januari 2014 är det fritt fram för bulgarer och rumäner att komma till Europa och söka jobb, det kallas fri rörlighet.

Arbetslösheten var en avgörande fråga bakom framgångarna för populisten Beppe Grillo i det italienska valet som avslutades i måndags och som gav ett parlament som hittills inte kunnat göra upp om en regering.

Europas arbetslösa bör sätta ned foten och säga ifrån att vi inte vill ha ett EU som inte värnar om sina medborgare utan i stället fokuserar på att hjälpa all världens ekonomiskt utsatta.

Det kan inte uteslutas att Sverigedemokraternas framgångar i Sverige har sin bakgrund i att alliansregeringen värnar mer om människor från utomeuropeiska länder än sina egna medborgare. 

Den som protesterar kallas rasist.

Säg ifrån! av Stéphane Hessel är en länk till några av samtids-historiens mest avgörande ögonblick och dessutom en uppmaning till alla unga att våga tro att världen kan förändras till det bättre.

www.politico.se/artikel/3337/aktuell-bok-i-tiden/#kommentarer

David Camerons EU-skepsis inte rätt väg för Sverige.

Sverige kan vara med och påverka bara vi rättar in oss i ledet och offrar demokratin, är det ett sådant EU vi vill ha?

När det skulle röstas om Lissabonfördraget var det bara Irland som fick göra det, men de röstade fel och fick därför rösta om, så som EU-politikerna ville ha det.

www.dn.se/debatt/camerons-eu-skepsis-inte-ratt-vag-for-sverige

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se