användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 22 april 2012 07:56

Källa: dn

9,5 miljoner svenskar

På fredag väntas vi bli 9,5 miljoner invånare i Sverige, enligt DN som bygger på SCB:s prognoser.

Utvecklingen går nu i raketfart och för bara åtta år sedan passerades 9-miljonersstrecket och om nio år väntas vi vara 10 miljoner invåna-re.

Enligt SCB är det främst invandring som resulterat till den snabba ökningen.

De senaste åren har Sveriges befolkning ökat med mellan 67 000 och 80 000 invånare per år, väsentligt mycket snabbare än den förväntade tillväxten fram­över.

Invandringen till Sverige är rekordhög och person nummer 9,5 miljoner kan lika gärna vara en invandrare som en nyfödd.

Förra året var flyttnings­nettot, skillnaden mellan antalet inflyttade och utflyttade, mer än dubbelt så högt som födelse­överskottet, skillnaden mellan antalet födda och döda.

Den utomeuropeiska invandringen har flerdubblats och antalet beviljade uppehållstillstånd har gått från 21 000 i snitt under 1980-talet till drygt 59 000 under 2000-talet.

Under de senaste fem åren hamnar siffran på snittet 76 000 indivi-der.

Det rör sig om en tredubbling på kort tid, unikt för Sverige, därtill med allt högre andelar från länder som Afghanistan, Irak och Somalia.

Professor Jan Ekberg vid Linnéuniversitetet har redovisat att bara hälften av utomeuropeiska invandrare har ett arbete.

Den öppna arbetslösheten bland invandrare från Afrika var andra kvartalet 2010, 27,5 procent mot 5,1 procent för inrikes födda.

Enligt en SCB-studie avseende 2008 var då 78 procent av alla invandrare som kommit till Sverige de senaste fem åren arbetslösa.

Enligt en studie från Linköpings universitet var endast 20 procent av somalier i Östergötland i arbete.

7,8 procent av befolkningen 15-74 år i arbetskraften är öppet arbets-lösa och bland ungdomar 15-24 år är motsvarande siffra 25,2 pro-cent.

4 576 000 personer av en arbetskaft på 4 965 000 är sysselsatta och det ger en officiell arbetslöshet på 389 000 personer, en syssel-sättningsgrad på bara 64,5 procent. 

400 380 personer i landet har sjuk- eller aktivitetsersättning, tidi-gare förtidspension.

Man talar om öppen arbetslöshet och ordvalet tyder på att det också finns en dold arbetslöshet.

År 2010 konstaterade den Nya Välfärden att utanförskapet 20-64 år uppgick till 830 400 personer, eller 18,1 procent av arbetskraften.

Med utanförskap avsågs öppet arbetslösa, i åtgärder som räknas som sysselsättning, latent arbetssökande, undersysselsatta, sjuk-skrivna och förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl som inte ingår i arbetskraften.

Det kan inte uteslutas att det verkliga utanförskapet uppgår till långt över en miljon personer.

SCB anger exempelvis att ungdomsarbetslösheten uppgår till 147 000 individer (febr 2012).

Å 2010 var den 285 600, eller 44 procent inberäknat den dolda arbetslösheten, enligt Den Nya Välfärden.

Gruppen latent arbetssökande, som velat och kunnat arbeta men inte sökt arbete, var 78 600 personer och 30 200 undersysselsatta.

Sjukskrivna och förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl som inte ingår i abetskraften beräknades till 6 100.

Alliansregeringen har en hel del att bevisa.


DSB den 22 april 2012

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer


Vad vet du om blommor?


© Politico.se