användarnamn
lösenord

efter skribent

eller datum

välj datum

Publicerad: 03 januari 2012 10:31

Arbetsmarknad 2012

Arbetsmarknaden 2010

www.politico.se/artikel/1217/arbetsl%C3%B6sheten-h%C3%B6gre-%C3%A4n-f%C3%B6rv%C3%A4ntat/

Arbetsmarknaden 2011

www.politico.se/artikel/2415/

10 december 2012

Allt fler jobbar efter 65-års ålder och 2005 hörde 14,3 procent i åldern 65-69 och 5,4 procent i åldern 70-74 till arbetskraften.

I dag är motsvarande siffror 17,6 respektive 7,2 procent, enligt siffror från Pensionsmyndigheten.

Men samtidigt har de äldres genomsnittliga arbetstid minskat vilket innebär att arbetskraftsdeltagandet mätt i timmar varit ungefär oförändrat 2005-2012 i båda åldersgrupperna.

En stor del av de äldre som jobbar är egenföretagare, speciellt männen.

Pensionsåldern har avskaffats i inkomstpensionen och ersatts med en rörlig pensionsålder från 61 år.

Men fortfarande tycks det finnas en de facto normal pensionsålder på 65 år som för de flesta styr beslutet att sluta arbeta.

Åtta av tio äldre tar ut sin allmänna pension före eller vid 65 års ålder.


07 december 2012

Synen på arbetsmarknaden är den dystraste sedan krisen 2008-2009 och enligt mätinstitutet Skops sysselsättningsindex för november har det rasat till - 52,2, den lägsta sedan hösten 2008.

I september låg index på - 31,6.

Två av tre tillfrågade, 66,3 procent, räknar med ökad arbetslöshet.


04 december 2012

Matchningen på arbetsmarknaden
har blivit sämre under de senaste decennierna, enligt en rapport till regeringens framtidskommission.

Utbildningsnivån har stigit snabbare än kraven i arbetslivet, vilket resulterat i att ungefär var femte anställd nu har längre utbidlning än vad arbetet kräver.

Samtidigt har andelen jobb som endast kräver grundskola minskat och i dag är det vart fjärde jobb, mot ungefär vartannat på 1970-talet.

Sammantaget är bara hälften av landets anställda korrekt matchade, enligt rapporten.

För fyra år sedan slog krisen främst mot industriarbetarna och nu är det tjänstemännens tur, men akademikernas kompetens övervinner konjunkturläget.

Höstens lågkonjunktur har drabbat tjänstemännen hårdare än vad finanskrisen hösten 2008 gjorde, men det går nu snabbare mellan varsel och uppsägning, enligt statistik från Trygghetsrådet, TRR.

Det innebär att det kommer att bli svårare de närmaste två åren än vad det har varit tidigare även om det ser bättre ut än för dem som lämnar enklare jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

Under september-november i år har antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd hos TRR ökat med 16 procent jämfört med samma månader 2008.

Ska ett företag kunna göra besparingar i en lågkonjunktur bör dessa ske tidigt för att hinna verka och då blir det oftare tjänstemän som får gå.

När fordonsindustrin krisade skedde de flesta uppsägningarna i Västsverige och nu är det läkemedelsbranschen, telekomföretagen och flygbolag som måste spara.

Då drabbas främst Stockholm, och regionen kring Malmö och Lund och för många blir både 2013 och 2014 dystra år.

Men för högutbildade tjänstemän kan framtiden ändå vara ljus när efterfrågan på  dem fortsätter att öka i förhållande till efterfrågan på personer med kortare utbildning.

I september, oktober och november 2008 sökte 4 316 uppsagda tjänstemän sig till TRR och motsvarande siffra i år beräknas hamna på 5 136, en uppgång med 16 procent.

2008 fick 85 procent av dem som sökte sig till TRR ett nytt jobb och i år blir det 87 procent. 

30 november 2012

Regeringen gör en omstart i arbetet med att förenkla reglerna för företag, efter hård kritik mot magra resultat i tidigare projekt.

År 2006 sattes som mål av regeringen för att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent, men företagen säger att de inte märkt någonting, säger näringsminister Annie Lööf (C). 

Nu ska kostnaderna ner, företagens arbete med att lämna begärda uppgifter till myndigheter ska förenklas och kontakter med kommun och länsstyrelse ska bli smidigare och nya lagar och regler ska utredas bättre.


20 november 2012

Antalet sysselsatta mellan 15-74 åranställda på hela arbetsmarknaden i Sverige i år uppgick till 4 753 000 personer, 30 000 fler än under samma period 2011, varav 19 000 var kvinnor.

Antalet sysselsatta bland utrikes födda ökade med 24 000 personer.

I åldersgruppen 65-74 år ökade antalet sysselsatta med 25 000 personer.

Antalet arbetslösa var 370 000, en ökning med 25 000 individer, eller 7,2 procent (+ 0,4 %).

Antalet långtidsarbetslösa i åldern 15-74 år, en sammanhängande arbetslöshetsperiod på 27 veckor eller mer, uppgick till 111 000 personer.

Av dessa hade drygt hälften varit arbetslösa i mer än 52 veckor.

Antalet personer 15-74 år ej i arbetskraften uppgick tredje kvartalet 2012 till 1 995 000 personer, 28 procent av befolkningen.

Antalet sjuka minskade med 19 000 och antalet pensionärer ökade med 20 000 personer.

Sysselsättningsgraden, andelen sysselsatta av befolkningen , var 66,8 procent, bland män 69,3, kvinnor 64,1 och bland utrikesfödda 57,6 procent. 

Befolkningen i åldersgruppen 15-74 år omfattade 7 118 000 personer under tredje kvartalet 2012, en ökning med 39 000 personer jämfört med samma period 2011.

Antalet män var 3 601 000 och antalet kvinnor 3 517 000 och utrikesfödda ökade med 30 000 varav 18 000 var i åldern 25-54 år.

Sveriges folkmängd uppgick per den 30 september till 9 540 065 personer.  


15 oktober 2012

Unga vuxna
födda i slutet på 1980-talet och början av 1990-talet är både ovanligt många och välutbildade.

Etableringsåldern, den ålder när tre fjärdedelar av en årskull har arbete, var förra året 28 år för kvinnor och 26 år för män, 1990 var den 20 år för kvinnor och 21 år för män.

Det skulle kunna tolkas positiv, så tillvida att allt fler unga vuxna studerar på högskolan, men det handlar också om att leva på små marginaler och hård konkurrens om billiga bostäder.

Verkligheten är att allt fler bor allt längre hemma hos föräldrarna även om svenska ungdomar lämnar hemmet i snitt vid 21-års ålder, vilket är tidigt utifrån ett europeiskt perspektiv.

Ilskan stiger
hos unga som är trötta på tillfälliga jobb, bostadsbrist och ständig oro, flexibla jobb skapar ett nytt slags proletariat och många vill nu se ett nytt samhälle.

Av de 15-24-åringar som har ett jobb är cirka 58 procent tillfälligt anställda, ungefär dubbelt så många som för 25 år sedan.

Timanställd, projektjobb, bemanningsanställd, vikarie eller arbetslös, så kan livet se ut för unga vuxna i dag.

Utan fast jobb inget hyreskontrakt och inga lån för att köpa bostad och en familjebild som skjuts på framtiden.

Allt fler lever i osäkerhet i många år trots att de jobbar mycket och många är trötta på nyliberala omdaningar.

Detta tillstånd är en oerhörd tyngd att bära på psykologiskt.

Många är inneboende, inte ens i andra hand, utan hos någon som tillfälligt är bortrest, man har höga studielån och många vågar inte ta lån eftersom de inte vet om de någonsin kommer att kunna betala tillbaka dem.

Många fortsätter att studera på deltid för att kunna bo kvar i sin studentlägenhet.

I boken, Skitliv - ungas villkor på en förändrad arbetsmarknad, heter en ny bok i vilken tolv skribenter skildrar hur vardagen blir när jobbet är tillfälligt - från jobb i vården, media, restaurangbranschen, säljare åt Telia, bemanningsföretag med mera.

Victor Bernhardtz, 29 år, är redaktör för boken som blandar intervjuer med berättelser om skribenternas liv.

De flesta trivs med sina jobb, men problemet är anställningsformen.

Victor Bernhardtz tror att detta kommer att påverka generationen unga vuxnas syn på arbete. 

Generation lost, en förlorad generation, kallar engelsmännen de unga vuxna och för många av dem ser det mörkt ut.

I Storbritannien är arbetslösheten högre än i Sverige, men i Spanien och Grekland är nästan 50 procent av de unga arbetslösa.

Ungefär en miljon personer i Sverige är är mellan 19 och 26 år.

138 000 ungdomar mellan 15 och 24 år var arbetslösa i september och det betyder att ungdomsarbetslösheten uppgick till 22,2 procent enligt officiell statistik.

Det finns också en grupp latent arbetslösa som skulle vilja ha ett jobb men som varken är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller studerar.

Det är inte känt hur stor denna grupp är men uppskattas till omkring 100 000 individer.

Den som är 18-24 år räknas som långtidsarbetslös efter tre månader utan arbete och efter det hänvisas personen i fråga till jobbgarantin för ungdomar, UGA, särskilda insatser på ett tidigt stadium, som löper under 15 månader.

Efter 18 månader inträder det som kallas för jobb- och utvecklingsgarantin, JOB där de två första faserna löper under 450 dagar och därefter börjar sysselsättningsfasen, tidigare fas 3.

För den som är ung och utan jobb tar det omkring tre år innan sysselsättningsfasen erbjuds, sysselsättning hos en anordnare med arbetsuppgifter som annars inte skulle ha utförts och kan ses som kvalitetshöjande.

Arbetsförmedlingen anställer sedan sommaren 2011 så kallade ungdomsjobbare med ambitionen att 2 000 personer under 25 år, hämtade från arbetslöshetens alla faser, skulle få plats på en förmedling under fyra veckors tid.

Det har ofta hävdats att det skulle bli bättre på arbetsmarknaden när 40-talisterna går i pension, men det råder delade meningar om det.

När de går i pension omorganiseras arbetsplatserna, teknikutvecklingen gör i tillverkningsindustrin att en person kan ersätta 20 tidigare. 

Inom vård och omsorg kommer däremot behovet att öka, men många är inte intresserade av sådana jobb. 

14 oktober 2012

Antalet öppet arbetslösa i slutet av oktober uppgick till 216 000 personer, en ökning med 12 000, eller 4,7 procent av arbetskraften.

Räknar vi med personer i åtgärder uppgår den sammanlagda arbetslösheten till 8,6 procent, en uppgång med 0,2 procent.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 3,9 procent av arbetskraften, eller 184 000 (+ 15 000) personer.

Nästan 82 000 (+ 2 000) personer hade olika former av arbete med stöd.

Antalet varsel uppgick till 10 300, vilket är det högsta månadsvärdet sedan april 2009 och en ökning med 4 600 jämfört med samma månad 2011.

Bland ungdomar 18-24 år var 45 000 öppet arbetslösa i september, en ökning med 4 000 från motsvarande månad 2011.

Bland gruppen unga finns det omkring 100 000 som varken är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller går i skolan.

Många fortsätter också att studera eftersom de inte kan få ett jobb inom det de är utbildade.

Drygt 17 600 personer varslades om uppsägning under september och oktober och ännu fler har varslats i november.

Antalet varslade ligger på samma höga nivå som under 2009 i efter-dyningarna av den akuta finanskrisen hösten 2008.


09 november 2012

Hittills i år har 45 000 människor varslats, varav 7 500 sedan september och värst drabbat är exportindustrin och varselvågen befaras nu sprida sig till andra branscher.

- Utvecklingen kan bli allvarligare än under finanskrisen 2008 och det finns inte några resurser kvar till några stora räddningsaktioner, säger Göran Grahn, ekonom och konjunkturexpert på Svenskt Näringsliv.

- Den varselvåg vi har sett hittills är bara början, tillägger han.


07 november 2012

Produktionen för teknikföretag
i Sverige väntas avta med ytterligare 3 procent nästa år och antalet anställda spås minska med 4 procent, enligt Teknikföretagens konjunkturprognos för 2013.

572 000 var anställda i tillverkningsindustrin under tredje kvartalet, en minskning med 24 000 sedan samma period 2011.

I år och nästa år väntas antalet anställda minska med 18 000 personer, eller 8 procent.

Krisen är här för att stanna och tyvärr är siffrorna oroande lika hösten 2008, skriver Sinf, Svensk industriförening, i ett pressmeddelande.

I landet i stort har antalet anställda under samma period ökat med drygt 20 000 personer.

Andra branscher som har färre anställda nu än för ett år sedan är handel och vården, även om minskningen är liten.


17 oktober 2012

Allt fler verkstadsföretag vill skriva krisavtal för att undvika varsel sedan en våg av sådana svept fram över industrin.

Enligt Teknikföretagarnas förhandlingschef Anders Weihe har mellan 20-50 företag hört av sig för att informera sig om möjligheten att teckna lokala krisavtal med facket.

Socialdemokraterna (S) uppmanar regeringen att lägga fram ett förslag om en modell för korttidsarbeten så att riksdagen snabbt kan hantera detta.

Mikael Damberg, gruppledare för S uppger att korttidsarbeten har räddat 400 000 jobb i Tyskland.

Men varsel behöver inte nödvändigtvis ha sin bakgrund i finanskrisen utan i strukturella ändringar i verksamheten som varit planerade sedan tidigare.

- Korttidsarbete ska bara kunna användas om staten, facket och arbetsgivaren är överens.

- Det får bara användas vid kortsiktig ekonomisk kris som orsakats av djupt efterfrågefall.

- Det får användas i högst 12 månader.

- Den anställde får minst 80 procent av lönen i ersättning.

- Staten slopar arbetsgivaravgiften och betalar en del av korttidsersättningen.

- Staten bör bidra till företagens utbildningskostnader.

- Ett svårt krisår med 105 000 personer i snitt med korttidsersättning beräknas kosta staten dryg 6 miljarder kronor.

- Statens intäkter från arbetsgivaravgiften beräknas minska med 2,3 miljarder kronor.

Källa: Korttidsarbete - ett partgemensamt förslag för Sverige.

Telia Sonera
ska spara två miljarder kronor under de närmaste två åren och det innebär att 2 000 tjänster försvinner, enligt företagets delårsrapport.

Neddragningarna omfattar omkring 7 procent av koncernens totala personalstyrka och ambitionen är att fundamentalt ändra arbetssättet.


09 oktober 2012

A-kassan
. I stort sett alla på arbetsmarknaden ska ha rätt till ersättning från a-kassan, anser TCO som i dag lanserar en ny modell för en bredare arbetslöshetsförsäkring som också innebär höjd ersättning och sänkta avgifter.

7,5 miljarder kronor beräknas kostnaden för reformen bli och 150 kronor som mest ska månadsavgiften till a-kassan vara enligt TCO-förslaget.

Försäkringen delas i en breddad allmän och en fortsatt frivillig del.

Kraven för att få rätt till grundersättning luckras upp och det räcker med en arbetsinkomst på sammanlagt 8 000 kronor under en ramtid på sex månader.

Inkosttaket höjs till omkring 27 000 kronor i månaden och den högsta dagpenningen  blir ungefär 1 000 kronor.

Avgiften till a-kassan blir högst 150 kronor i månaden och ska vara avdragsgill och de differentierade avgifterna tas bort.

Kravet för att ersättning från den inkomstrelaterade försäkringen återgår till det som gällde fram till 2007, dessutom krävs 12 månaders medlemskap i en a-kassa.


Fackförbundet Unionen befarar en långt utdragen lågkonjunktur som minskar företagens personalbehov en tid framöver.

Under 2013 väntas arbetslösheten öka till 8,2 procent, från 7,9 procent i år, enligt deras nya konjunkturprognos.


05 oktober 2012

Hittills i år har 4 900 företag gått i konkurs, bland dem Expert och Panaxia, en ökning med 11 procent jämfört med samma period 2011 och ökningen i september är ovanligt stor med 24 procent.

Kreditupplysningsföretaget UC, som sammanställer siffrorna, jämför nu närmast med situationen 2009 då finanskrisen var som djupast.

Det är nu alltfler större, väletablerade företag i storstadsregionerna som får likvida problem och som kan innebära en risk för spridning ut i landet.

De branscher som är konkursfrekventa i dagsläget är byggindustrin, detaljhandeln och restaurang som är koncentrerade till storstadsregionerna.

Konkurser kan ha flera olika orsaker, en affärsidé som inte håller eller ekonomisk oreda men också den hårda konkurrenssituationen och konjunkturen som styr efterfrågan.

Det blir dyrt för staten när konkurserna ökar och därmed utbetalningar av statliga lönegarantier.

Värst drabbade är de tre storstadsområdena, där nu staten får träda in och betala uteblivna löner som de forna arbetsgivarna inte klarat av att betala och som i år har ökat med 43 procent.


03 oktober 2012

Volvo
lägger ned bussfabriken i Säffle nästa år och koncentrerar produktionen av kompletta bussar till anläggningen i polska Wroclaw.

Nedläggningen berör 330 anställda och ett 40-tal konsulter och facket fick information om planerna på tisdagen.

Volvo Buss vd Håkan Karlsson säger att man ska försöka erbjuda likvärdiga arbetstillfällen inom Volvokoncernen.

Efterfrågan på bussar har rasat och under andra kvartalet sålde Volvo knappt 2 500 bussar, 20 procent färre än under samma tid 2011.


Sverige hamnar
för tredje året i rad i topp bland OECD-länderna med en marginalskatt 55,38 procent.

Men flera krisländer i Europa höjer nu skatterna och närmar sig den svenska nivån, skriver DN.

Lägst är marginalskatten i Tjeckien och Ungern med 15 respektive 16 procent.

Det visar en rapport från revisionsbolaget KPMG Skatt, som varje år undersöker inkomstskatter i 114 länder.

Under senare år har fler länder höjt skatten än sänkt den.

Svenskar betalar kommunalskatt till kommun och landsting på runt 300 kronor på en tusenlapp, eller 30 procent.

På inkomster över 34 000 kronor i månaden betalas en statlig inkomstskatt på omkring 500 kronor per tusenlapp, eller 50 procent.

På inkomster över 40 000 kronor i månaden betalas ytterligare statlig skatt, så kallad värnskatt, eller 550 kronor per tusenlapp, eller 55 procent.

02 oktober 2012

Allt fler svenskar väljer att fortsätta jobba efter 65 år och under de senaste tre åren har ökningen främst skett bland personer med kortare utbildning, visar nya siffror från SCB.

I dag väljer närmare var sjunde att jobba vidare och störst är andelen bland akademiker med ungefär 20 procent.

Mest ökar andelen bland dem som endast har gymnasieutbildning eller kortare eftergymnasial utbildning, där 15 procent i dag fortsätter att jobba efter 65.

I vissa fall fortsätter de jobba på grund av för låg pension.

Glasbruken i Orrefors och Åfors i Småland ska läggas ner eller säljas, ägaren New Wave Group uppger att det inte finns möjligheter att nå en acceptabel lönsamhetsnivå för tillverkaren Orrefors Kosta Boda (OKB) under överskådlig tid.

Man ska nu inleda förhandlingar med facket om ett omfattande åtgärdsprogram och man räknar med att antalet anställda kommer att minska med omkring 130 personer, främst inom produktionen. 

01 oktober 2012

I augusti var 18,2 miljoner människor arbetslösa i eurozonen, den högsta siffran sedan den gemensamma valutan sjösattes 1999.

I EU är 25 miljoner arbetslösa och det motsvarar 10,5 procent av arbetskraften, enligt statistikbyrån Eurostat.

Detta enligt officiella siffror och räknar vi öppen och dold arbetslös-het kommer vi att se helt andra siffror.

Förekomsten av fler varsel behöver inte ha med försämrad konjunk-tur att skaffa, det kan vara långsiktiga, strukturella nedläggningsbeslut som råkar sammanfalla.


30 september 2012

Socialdemokraterna (S) kan tänka sig att ompröva sitt tidigare beslut att höja restaurangmomsen om det visar sig att den varit effektiv och resulterat i att fler unga får jobb.

Det förklarade partiets ekonomisk politiske talesperson i SVT Agenda på söndagskvällen.

Den borgerliga regeringen sänkte vid årsskiftet krogmomsen med avsikt att skapa nya jobb i branschen, medan S vill återställa den till tidigare nivå om de vinner riksdagsvalet 2014.


Socialdemokraterna (S) vill sänka arbetslöshetsavgiften i a-kassan och partiet hoppas då att fler ska gå med i den.

I dag är arbetslöshetsavgiften högst bland de yrkesgrupper där arbetslösheten är som störst och det finns 30 olika a-kassor inom olika områden.

S föreslår nu en generell försäkring som man menar ska sprida riskerna bättre och sänka a-kassornas medlemsavgift.

Avgiften till dessa uppgår till 85-444 kronor i månaden och det skulle innebära att avgiften inom hotell- och restaurang skulle sänkas från 410 till 135 kronor.

Det betyder lika mycket som ett femte jobbskatteavdrag skulle göra, säger Magdalena Andersson, ekonomisk politisk talesperson för S.

Med S:s förslag blir 85 kronor den lägsta kostnaden och 220 kronor den högsta.


17 september 2012

Arbetsförmedlingen
klarar inte att på egen hand rekrytera personal som arbetsförmedlare.

Den statliga myndigheten, som ska vara specialist på att finna arbete åt människor, tar hjälp av bemanningsföretaget Proffice med att finna arbetsförmedlare.

Det kostar 24 000 kronor per anställd, uppger DN.

Proffice hyr sedan tidigare ut bemanningspersonal till myndigheten, i fjol till en kostnad av 38 miljoner kronor. 

Den som haft med Arbetsförmedlingen att skaffa känner förmodligen till att det där finns mycket att önska.

14 september 2012

Regeringen föreslår i en särproposition till höstbudgeten förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Det ska bli tydligare regler för vilket ansvar den arbetslöse har och den sökande ska själv visa sin aktivitet för att få rätt till ersättning ur a-kassan.

Samtidigt innebär regeringsförslaget att sanktionerna blir mildare, skriver TT.

I september 2013 är det tänkt att de nya reglerna ska börja gälla, enligt arbetsmarknadsdepartementet.


13 september 2012

Sedan finanskrisen bröt ut hösten 2008 har de som stått utan jobb i 2 år eller mer ökat från knappt 25 000 till 70 000 personer.

För ungdomar har siffran 7-faldigats under samma period, enligt siffror som Arbetsförmedlingen tagit fram åt TT.

Nya siffror från SCB visar också på en ökande generell arbetslöshet och i augusti var 366 000 personer, 7,2 procent av arbetskraften arbetslösa, att jämföra med 6,6 procent samma tid 2011.

Av alla arbetslösa kan man säga att 230 000 tillhör kategorin utsatta, en siffra som kan komma att hamna på 250 000 i slutet av 2013.

Regeringen föreslår en sänkning av bolagsskatten i årets höstbudget från 26,3 till 22 procent från och med den 1 januari 2013.

Kostnaden beräknas bli 16 miljarder kronor varav omkring 9 miljar-der ska hämtas genom de skärpta reglerna för så kallade räntesnurror.

Skatteverket har fått i uppdrag att undersöka förekomsten av skatte-planering med ränteavdrag hos kommuner, stiftelser, föreningar, investmentföretag och AP-fonderna.

Regeringen väljer också att satsa 7,6 miljarder kronor på ett investe-raravdrag med avdragsmöjlighet på upp till 200 000 kronor för den som investerar upp till 1,3 miljoner.

Avdraget blir verklighet tidigast i september 2013.

Regeringen kommer med ett nytt förslagskärpta regler kring företags interna lån och kommer att begränsa möjligheten att använda sig av räntesnurror, skriver finansminister Anders Borg på DI Debatt.

Räntesnurror innebär att en koncern lånar pengar internt och med hjälp av ränteavdrag för över vinsten till en del av koncernen som beskattas lågt eller inte alls.

Enligt det nya förslaget ska ränteutgifter för interna lån aldrig få dras av om mottagaren av räntan finns i ett skatteparadis.

De 16 miljarder kronor som regeringens förslag om sänkt bolagsskatt kostar skulle räcka till att få ut fler än 50 000 unga arbetslösa på arbetsmarknaden, enligt LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson till TT.

Det skulle räcka med råge, inklusive handledarstöd, enligt honom.

De tio bolag som betalar mest i skatt får tillsammans en skattesänkning på 4,5 miljarder kronor om bolagsskatten sänks från 26,3 till 22 procent.

Fem av de tio bolagen ägs helt eller delvis av staten. 

12 september 2012

Det blev fler arbetslösa och färre nya lediga jobb i augusti i år jämfört med samma månad 2011, enligt statistik från Arbetsförmedlingen.

I slutet av augusti var 389 000 personer, 8,4 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa, vilket var 0,2 procentenheter fler än 2011.

Den öppna arbetslösheten bland unga mellan 18-24 år har ökat med 3 000 personer till totalt 53 000.

Drygt 50 000 lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i augusti och 4 200 varslades om uppsägning.

Det är meningslöst att rapportera om arbetslösheten när man inte nämner den dolda arbetslösheten, det finns över 100 000 unga som varken är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller studerar.

Ingen vet hur många de egentligen är och det är inte bekant hur de försörjer sig, i vissa fall möjligen genom föräldrarna.

Det finns också arbetslösa i alla åldersgrupper som har sökt så många jobb men inte lyckats att de har gett upp jobbsökandet. 
 

10 september 2012

Antalet personer som är helårsanställda inom bemanningsföretag är nu uppe i 78 000, 1,5 procent av de yrkesverksamma och branschen växer, skriver DN.

Siffror från branschorganisationen som presenterades i dag visar att omsättningen ökade med en procent under andra kvartalet i år.

Bemanningsanställda har ofta lägre lön än direktanställda och en färsk studie från Stockholms universitet, över åren 1998-2008, visar att lönerna i snitt är 18 procent lägre.


05 september 2012

Den tidigare arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (M) säger att Fas 3 inte har blivit vad regeringen tänkt sig och att utformningen av insatserna måste ses över.

Han var själv med och införde Fas 3 eller sysselsättningsfasen som den numera kallas.

Tanken var att de som varit borta i fem år eller mer från arbetsmar-knaden skulle få en rimlig chans att komma tillbaka, men av reaktionerna att döma är det uppenbart att utformningen av insatserna måste ses över.

Littorin tror att jobb- och utvecklingsgarantin skulle må bra av att öppnas upp mer för samarbeten mellan det offentliga och det privata.

Som exempel nämner han sociala företag, kooperativ i olika former och andra som har en direkt erfarenhet av att arbeta med människor som har stora behov av stöd för att komma tillbaka i arbete.

Han menar att komplexiteten i dagens stora välfärdssystem nära nog omöjliggör ett enkelt och värderingsbaserat genomförande av stora reformer.

I stället blir de inte sällan obegripliga för väljarna, framhåller Littorin.


04 september 2012

Regeringens kultursatsning för att få långtidssjukskrivna och utförsäkrade i arbete har misslyckats.

Sammanlagt skulle kulturarvslyftet ge 4 400 jobb under tre år, varav 1 200 i år.

Hittills har endast 57 fått jobb, skriver DN.

- Det här är ett riktigt magplask, säger Karin Linder som är ordförande för akademikerfacket DIK.

Tanken med projektet var att statliga museer, länsmuseer och bibliotek skulle anställa utförsäkrade.


2 september 2012

Regeringspartierna har enats om hur stor sänkningen av bolags-skatten blir i budgeten för 2013.

Storbritanniens planerade sänkning av bolagsskatten till 22 procent var en viktig drivkraft, enligt Carl B Hamilton (FP).

Han vill emellertid inte avslöja på vilken nivå den nya skatten kommer att ligga på.

Den svenska bolagsskatten uppgår i dag till 26,3 procent.

Sänkningen som föreslås kommer att kosta mer än de drygt 6 miljarder kronor som staten ska dra in på skärpta regler för ränteavdrag.

31 augusti 2012

Kommunernas utgifter för socialbidrag eskalerar, 2006 var 8,2 procent av alla bidrag i länet socialbidrag och 2011 uppgick det till 12 procent.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger till tidningen Dagens Samhälle att det är framför allt unga och nya svenskar som står utan jobb eller andra ersättningar som får socialbidrag.

Även långvarigt sjuka som inte får ersättning från Försäkringskassan är hänvisade socialbidrag.

- Invandrarna bär upp välfärdens kärna, sa den avgående näringsministern Maud Olofsson (C) i ett tal i Almedalen.

Men statistk över utrikes föddas andel av ekonomiskt bistånd visar en annan sida av myntet, även om den är svårtillgänglig.

2010 hade Sverige 9 415 570 invånare och av dessa var 14,7 procent utrikes födda och för dem uppgick socialbidraget till knappt 7 miljarder kronor.

För perioden 1998-2010 uppgår summan till knappt 75 miljarder kronor.

Motsavarande summa för personer födda i Sverige (85,3 %) uppgick år 2010 till drygt 4,6 miljarder och för perioden 48,8 miljarder kronor.

Källa: Affes statistikblogg. 


30 augusti 2012

Svenskar som jobbar i Danmark
har fått en kraftig lönesänkning de senaste tre åren, svenska kronan har stärkts mot den danska och resultatet blir att pendlarna förlorar tusentals kronor.

Sedan 2009 har den danska kronan fallit med nästan en tredjedel i värde och när den stod som högst var den värderad till 1,56 svenska kronor och i dag är den värd 1,12.

Om man tjänar en dansk genomsnittslön på 17 900 svenska kronor betyder det att månadslönen har sänkts med nästan 7 500 kronor på tre år.


28 augusti 2012

Volvo Personvagnar minskar från den första oktober produktionen på Torslandafabriken i Göteborg med nära 10 procent, från 57 till 52 bilar i timmen. 

En följd av neddragningarna är att personalstyrkan minskas med 200-300 personer, främst de som är anställda genom ett bemanningsföretag, uppger SVT.

Volvo PV:s försäljning har sjunkit kraftigt under sommaren och redan innan tog man beslutet att förlänga semesteruppehållet, men det var uppenbarligen inte tillräckligt.

27 augusti 2012

Nyligen rapporterade Arbetsförmedlingen att antalet anställda ökat i restaurangbranschen har ökat som en följd av sänkningen av momsen.

SvD Brännpunkt 23/08 2012 landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Sysselsättningen mäts inte i lediga jobb utan i tillsatta tjänster.

Enligt SCB:s kortperiodiska sysselsättningsstatistik för andra kvartalet 2012 framgår att antalet anställda i branschen minskat med 2,6 procent sedan förra året.

De fasta anställningarna har minskat med 4,3 procent och korttids-anställningarna har ökat med 1,9 procent.

Genom att tillsvidareanställda ersätts med fler deltidsanställda kan platsbankerna fyllas upp.

Regeringen har bidragit med en mångmiljardsänkning av momsen för att skapa fler jobb, men i stället blir de färre.

Här har man med ännu en jobbåtgärd försökt verka framgångsrik.

Det är i princip ointressant om det blivit några procent fler eller färre anställda inom branschen när högteknologin lämnar landet.

När alliansen sänkte arbetsgivaravgiften för unga under 25 år fick svenska McDonald 50 miljoner kronor extra, ett företag som bara anställer unga oavsett hur hög arbetsgivaravgiften är.

McDonalds har inte expanderat motsvarande utan pengarna har gått rätt ner i halsen på ägaren.

Nu rapporterar medier om att varseln inom livsmedelsindustrin under årets första sju månader har närmast tredubblats jämfört med samma period 2011.

Livsmedelsföretagen säger att de har en betydligt snabbare neddragning av personal än det normala under den senaste 20-årsperioden.

Orsaken är stigande råvarupriser och för att möta ökade kostnader minskar många företag antalet anställda.

Det kommer förstås att slå även mot restaurangbranschen.

En berättigad fråga är vem sänkningen av momsen har gynnat när flera aktörer i branschen anställt billig arbetskraft genom arbetskraftsinvandring från länder utanför EU?

Vilka har gynnats av rot-avdragen mer än de som nyttjar dem?

Arbetslösa från forna öststater eller liknande och det har gett ökad arbetslöshet bland svenskar som står långt från arbetsmarknaden.

Detta ligger förstås i linje med regeringens invandringspolitik som har blivit en del av biståndspolitiken och som går ut på att hjälpa människor från fattiga länder att få jobb i Sverige.

Därför har vi massinvandring och ligger i topp i världen i detta avseende.

23 augusti 2012

I juli 2012 var 4 859 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta, en ökning med 46 000 jämfört med juli 2011.

Antalet arbetslösa var 367 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent.

Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 93,2 miljoner timmar per vecka.

Säsongsrensade data visar att antalet sysselsatta fortsätter att öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna.

Under andra kvartalet i år uppgick antalet anställda till närmare 4,3 miljoner (+ 2 %), rapporterade SCB den 21 augusti.

En berättigad fråga är vad som menas med anställda och sysselsatta eftersom skillnaden är ganska markant, 559 000 personer. 

Enligt SCB:s defintion anses en person som sysselsatt om denne arbetar mer än en timme en viss vecka.

Delar man antalet timmar på antalet sysselsatta hamnar vi i snitt på drygt 19 timmar per vecka.

Omkring 1 000 personer blir av med jobbet när mobiltillverkaren Sony Mobile drar ned vid sin stora anläggning i Lund, dessutom flyttas huvudkontoret från Lund till Tokyo, där Sony har sin bas.

Svenska Ericsson var länge en av världens tre största mobiltillverkare, men i slutet av 1990-talet började mobiltillverkningen gå riktigt dåligt.

Efter att Ericssons mobiler vid sekelskiftet dragit på sig industrisveriges största föluster på 50-60 miljarder kronor de sista två åren, slogs verksamheten ihop med japanska Sonys lilla mobiltillverkning.

Resultatet blev 2001 den gemensamt ägda mobiltillverkaren Sony Ericsson, bolaget började 2008 gå riktigt dåligt.

Efter flera stora neddragningar sålde Ericsson till slut sin halva av bolaget till Sony och sedan februari i år är mobiltillverkningen helt Sonys under namnet Sony Mobile.

Vi har sett det förut med stora svenska industrier, Volvo och Saab, och frågan är om Sverige har svårt att vårda sina industriklenoder?

22 augusti 2012

Närmare 60 anställda får lämna SvD när tidningen skär ned för att spara 40 miljoner kronor.

Personalen informerades om förändringarna under förmiddagen, i höstas fick 12 personer lämna SvD.

Trots vikande
konjunktur ökar antalet anställda inom den svenska restaurangbranschen, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Antalet nyanmälda platser i branschen ökade med 16,8 procent under första halvåret i år.

I volym växte restaurangbranschen med 4,4 procent under första halvåret medan BNP steg med 1,6 procent.

Enligt branschorganisationen Visita förklaras utvecklingen främst med den sänkta restaurangmomsen.

Dessa siffror står i stark motsats till SCB:s kortperiodiska statistik för den privata sektorn, 134 495 anställda inom hotell och restaurang-branschen andra kvartalet 2011.

Det ska jämföras med 131 030 samma kvartal 2012, en minskning med 2,6 procent.

En berättigad fråga är hur många utomeuropeiska arbetskrafts-invandrare som fått anställning till slavlöner i branschen?

Det är inte obekant att dessa jobb och i synnerhet de som ger rot-avdrag har gynnat arbetskraftsinvandrare.

Mobiltelefontillverkaren Sony Mobile överväger att avveckla flera hundra tjänster i Lund och företaget har kallat de anställda till ett möte på torsdagen, skriver Sydsvenskan.

Sony överväger att flytta utvecklingen av nya modeller till Japan och anläggningeni Lund blir inriktad på forskning kring mjukvaran till telefonerna.

En flytt skulle beröra ungefär hälften av de i dag 3 000 anställda och i somras stod det också klart att Sony flyttar huvudkontoret från Lund till Tokyo i höst.

Statliga myndigheter betalade nästan 22 miljarder kronor för sina lokaler 2011, enligt Ekonomistyrningsverket (ESV).

Det var 25 procent mer än tio år tidigare trots att det allmänna prisläget under samma period bara gick upp med 14 procent.

Nu vill den ansvarige ministern, Stefan Attefall (KD), att statliga myndigheter ska lämna Stockholms innerstad.

- De behöver ofta inte sitta i de centrala innerstadslägena, säger han till TT.

21 augusti 2012

Under andra kvartalet i år uppgick antalet anställda i Sverige till nära 4,3 miljoner (+ 2,0 %), visar siffror från SCB.

I privat sektor var ökningen 2,5 procent och i offentlig sektor var ökningen 0,7 procent och den totala lönesumman växte med 3,8 procent.


18 augusti 2012

30 000
unga ska den nya modellen med introduktionsanställningar omfatta, enligt Anders Borg och Fredrik Reinfeldt och Sverige ska närma sig den låga ungdomsarbetslöshet som finns i länder med lärlingssystem.

Jobbpakten var Moderaternas (M) stora utspel i Almedalen och genom samförstånd ska nya vägar öppnas till arbetsmarknaden.

En central del i pakten handlar om att införa introduktionsanställ-ningar för unga, det är en hvudfråga när trepartssamtalen mellan regeringen, fack och arbetsgivare går in i ett nytt skede.

Men kraven på höjd produktivitet och skärpt konkurrenskraft kan sätta käppar i hjulen och en berättigad fråga är hur pass intresserade arbetsgivarna egentligen är av oerfaren personal?

Den som har erfarenhet av praktikanter vet kanske hur det känns i detta avseende, med kompetenskrav som dagligen ökar.

Professor Lars Calmfors visar också på motsättningen mellan samhällsintresset att få unga i jobb och att kostnaderna hamnar på det enskilda företaget.

Mot den bakgrunden kommer det att krävas mycket stora subventioner för att detta ska kunna realiseras, menar han.

Störst möjlighet att lyckas är förmodligen inom tjänstesektorn där arbete varvas med utbildning och det gäller även akademiker som kan få praktik under utbildningen.

15 augusti 2012

Med dagens nivåer på kronan gentemot euron och dollarn är 75 000 jobb i fara, enligt Exportrådet som är kritisk till Riksbankens räntepolitik.

Gränsen går någonstans kring 8,30 gentemot euron och 6,70 gentemot dollarn.

Orsaken till den starka kronan är bland annat att den svenska styrräntan är högre än räntorna i USA och euroländerna.


10 augusti 2012

Maktkampen i Riksbankens
direktion mellan dem som vill sänka räntan och dem som inte vill det intensifierades i dag.

Vice riksbankschef Lars E O Svensson gick ut i DN och hävdade att banken har bedrivit fel penningpolitik med för hög ränta som håller arbetslösheten uppe.

- Arbetslösheten har varit onödigt hög de senaste 15 åren och nära 40 000 fler har varit arbetslösa än om räntan hade varit lägre, menar han.

Svensson anser att den svenska räntan är åtminstone 0,5 procentenheter för hög.

- 1,5 procents ränta är en väldigt hög ränta i dagens läge, jämfört med exempelvis räntan i USA.

- Ränteskillnaden leder till att det lönar sig för utländska investerare att investera i kronor och då stärks kronan, inflationen blir lägre och återhämtningen bromsas upp samtidigt som arbetslösheten förblir hög och det är precis det som har hänt.

Han anser att riksbanksmajoriteten saknar goda och hållbara argument för att hålla räntan hög och det borde finnas fler forskare och professorer i Riksbankens ledning, menar Svensson.

24 juli 2012

212 967 personer var inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet av förra veckan, 2 114 fler än veckan innan och 3 159 fler än samma vecka 2011.

Samtidigt deltog 163 890 personer i program med aktivitetsstöd, 9 398 fler än 2011.

En berättigad fråga är hur relevanta dessa siffror är när det finns 120 000 unga 16-25 år som varken är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller studerar, den så kallade dolda arbetskraften.

Summerar vi öppen och dold arbetslöshet hamnar vi på en siffra kring en miljon personer.

17 juli 2012

I går rapporterade medier att Stockholm är en av de städer som kommer att ha den bästa ekonomiska utvecklingen fram till år 2025.

Prognosen kommer från företaget McKinsey som jämfört storstäder världen över, men det finns de som anser att rapporten inte är tillräckligt välgjord, ekonomiprofessor Örjan Sjöberg är en av dem.

Studien fokuserar i princip enbart på BNP-utvecklingen och Sjöberg menar att Stockholm är sårbart för strukturförändringar.

Stockholm står för 30 procent av landets BNP, men är i princip helt beroende av försäljning av tjänster och vad är det som säger att inte tjänster kan drabbas på samma sätt som svensk exportindustri?

Stockholm växer med 40 000 personer årligen, men hur det ser ut med integrationen framgår nedan, där över 50 procentav de utrikes födda är öppet arbetslösa och för hela landet utgör de drygt 40 procent. 

Detta inflöde av lågutbildad utomeuropeisk arbetskraft skapar stora spänningar i samhället och staden håller redan på att förlora sin karaktär, med inslag av tiggare och burksamlare som eskalerat de senaste åren.

Det kan inte uteslutas att tillväxten stannar upp i Stockholm om det inte byggs fler bostäder, vägar och järnvägar.


16 juli 2012

Mer än hälften (53 %) av alla öppet arbetslösa i Stockholms län är utrikesfödda och uppgick i slutet på maj till 14,8 procent, en ökning med 2 800 till 35 700 personer.

För hela landet var andelen arbetslösa utrikesfödda drygt 40 procent.

Antalet utrikesfödda som varit arbetslösa i mer än 24 månader har ökat med 1 100 personer, det innebär att dessa står för två tredjedelar av ökningen i denna kategori.

Samtidigt söker Arbetsförmedlingen personal i Tyskland till gruvindustrin i Norrbotten och det visar med önskvärd tydlighet att det råder brist på kompetens i landet för vissa yrkeskategorier.


09 juli 2012

I slutet av juni var drygt 374 000 personer, 8,1 procent av arbets-kraften, inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen.

Det är en ökning med 15 000, 0,1 procentenheter, jämfört med motsvarande månad 2011.

Antalet lediga platser som anmälts till landets arbetsförmedlingar uppgick i juni till 50 000, lika många som för ett år sedan.

Inkluderar man dem som är så pass uppgivna om att finna ett jobb, att de helt enkelt slutat leta, kommer vi upp i långt över tio procent.


Det finns en grupp unga på 120 000 individer som varken studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen och man vet inte vad många av dem lever av.

Regeringens huvuduppgift när man vann valet 2006 var att minska arbetslösheten och utanförskapet och öka sysselsättningen.

Socialdemokraternas (S) gruppledare i riksdagen Mikael Damberg presenterade i en granskning att arbetslösheten i dag är högre, sysselsättningsgraden är lägre, ungdomsarbetslösheten är högre och långtidsarbetslösheten har blivit dramatiskt högre. 

Arbetsmarknaden i dag ropar främst efter högutbildad personal, inte minst inom data och teknik och det är viktigt att också öka arbetsutbudet för människor med lägre utbildningsnivå, med hänvisning till hur den svenska arbetslösheten ser ut.

Samtidigt fortsätter massinvandringen av lågutbildade personer från utomeuropeiska länder vilket gör att arbetslösheten i procent ökar eftersom arbetskraften eskalerar.

Jobbökningen de kommande åren kommer framför allt att ske inom yrken med höga krav på utbildning och kompetens.

2 000 arbetstillfällen har försvunnit från svensk sjöfart de senaste åren enligt Sveriges redarförening och Seko och nu är ytterligare 600 på väg bort.

Det beror på att verksamheten flyttar utomlands och många utflaggningar har gått till Danmark och Finland och regelverk och avgifter gör att Sverige inte kan konkurrera med våra grannländer längre.

24 500 kronor är den genomsnittliga månadslönen för matroser och 39 600 kronor för mjukvaru- och systemutvecklingslärare, enligt SCB.

06 juli 2012

År 2006 var 456 300 personer i gruppen 15-24 år sysselsatta och 2011 uppgick den till 502 800, en ökning med 46 500 personer i absoluta tal 2006-2011.

2006 var andelen sysselsatta 15-24 år 39,9 procent och 2011uppgick den till 40,4 procent och med blotta ögat har den ökat med 0,5 procent i relativa tal mellan 2006-2011.

Men det finns också osäkerhetstal som påverkar statistiken.

För 2006 var osäkerhetstalet 1,0 och för 2011 uppgick den till 0,9 procent och det innebär att sysselsättningsgraden 2006 låg någonstans mellan 38,9-40,9 procent och 2011 mellan 39,5-41,3 procent.
 
Skillnaden ligger således inom felmarginalen och man kan därför inte säga att sysselsättningen har ökat mellan 2006-2011, den kan också vara lägre.

I sammanhanget bör beaktas att det finns omkring 120 000 unga som varken studerar eller är inskrivna på arbetsförmedlingen och därmed inte funnits med i statistiken.


03 juli 2012

Obligatorisk a-kassa dröjer
. Det är inte troligt att det blir någon överenskommelse om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring före valet 2014.

Det uppger Socialföraäkringens utredare Irene Wennemo för Ekot i SR.

Parterna står långt ifrån varandra i frågan och utredningen kommer att behöva mer tid på sig, enligt henne.

Om knappt ett år ska socialförsäkringsutredningen vara klar med sitt betänkande, men frågan om a-kassan har den ännu inte tagit tag i och tidigare försök att införa obligatorisk a-kassa har misslyckats. 


26 juni 2012

Turismen i Sverige ökar stadigt
. Den har nästan fördubblats sedan år 2000 och förra året omsatte den 264 miljarder kronor, allra mest ökar de utländska besöken, visar nya siffror från Tillväxtverket.

De utländska turisterna gör av med nästan 100 miljarder kronor i Sverige, pengar som kommer in i landet och kan därmed jämföras med export. 

Turismen står i dag för omkring 6 procent av den totala exporten och drar in mer än dubbelt så mycket som personbilsexporten.

25 juni 2012

42
procent av svenskarna tror nu att arbetslösheten kommer att öka under det kommande året, i april var den siffran 47 procent.

Nära 36 procent räknar med oförändrad arbetslöshet, medan nästan 22 procent tror att den minskar det kommande året.

Skop har intervjuat 1 000 personer i åldrarna 18-84 år under perioden 14 maj till 1 juni.


22 juni 2012

Med 39 procent har den ekonomiska standarden för förvärvsarbetande ökat under åren 1999-2010.

Jämförande siffra för icke förvärvsarbetande, sjukskrivna, arbetslösa med flera, är 6 procent enligt SCB.

Klassbegreppet har kommit tillbaka efter att ha varit ute en tid och anledningen sägs vara nedskärningar i sociala trygghetssystem och toppchefernas höga bonusar.

Stefan Svallfors, professor i sociologi vid Umeå universitet, har skrivit boken Klassamhällets kollektiva medvetenhet.

19 juni 2012

Omkring 410 000 personer, 8,1 procent av arbetskraften, var arbetslösa i maj i år, samma siffra som i maj 2011.

Antalet sysselsatta personer var 4 629 000 och antalet fast anställda var 53 000 fler än i maj 2010. 


15 juni 2012

Trollhättan har den högsta arbetslösheten i Sverige, 16,5 procent av arbetskraften var utan jobb i maj.

Var sjätte person i arbetsför ålder går utan jobb.

Malmö, Eskilstuna, Södertälje, Gävle och Olofström är också kommuner med hög arbetslöshet, 13 procent.

369 000 personer var arbetslösa i Sverige, 15 000 fler än året innan eller 8 procent.

187 000 var öppet arbetslösa och 182 000 deltog i arbetsmarknadsåtgärder.

Nästan 70 000 har gått arbetslösa i mer än 2 år, 5 500 fler på ett år och mer än hälften av de arbetslösa bedöms ha svårt att få jobb och antalet väntas öka till rekordnivåer.

Fas 3 växte med mer än 4 000 under det senaste året och i maj var nästan 31 000 inskrivna i fas 3.

180 000 arbetslösa funktionsnedsatta, ett antal som ökar till 190 000 under 2012 och 2013.

Av 369 000 arbetslösa räknas 230 000 som utsatta, en grupp som ökar till 250 000 vid slutet av 2013.

113 000 som saknar slutbetyg från gymnasiet, en grupp som väntas öka till 120 000 under 2013.

Det är framför allt unga människor under 35 år som ökar och det är män som är överrepresenterade och bor i mellanstora- och industrikommuner.

90 000 arbetslösa från länder utanför Europa, ett antal som har fördubblats på fyra år och ökar med ytterligare 20 000 under 2012 och 2013.

Försvarsmakten tar in 500 unga med internationell bakgrund, vad det nu innebär.


12 juni 2012

Arbetslösheten
kommer att ligga kvar på i stort sett samma nivå under 2012 och 2013, enligt Abetsförmedlingens nya prognos.

Under 2013 väntas arbetslösheten ligga på 7,8 procent.
 
Under perioden kommer omkring 20 000 nya jobb att skapas, 5 000 i år och 15 000 under 2013.

De flesta nya jobben kommer i byggbranschen och inom privata tjänster och prognosen bygger på intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare.

Arbetsmarknaden i Norrbotten är glödhet, både efterfrågan på arbetskraft och näringslivets prognoser är bäst i landet, visar en sammanfattning från Arbetsförmedlingen.

Under det gångna året fanns 16 000 lediga jobb, vilket är rekord och det är gruvnäringen som är motorn i utvecklingen.

28 maj 2012

Sämre avkastning på AP-fonderna
. För pensionssystemets buffertfonder, Första-Fjärde och Sjätte AP-fonderna, har de långsiktiga resultaten försvagats som en följd av den negativa utvecklingen på aktiemarknaden.

Enligt den utvärdering som regeringen överlämnat till riksdagen blev avkastningen bara 1,9 procent 2011, att jämföra med genomsnittet på 3,3 procent under åren 2001-2011.

Den genomsnittliga uppräkningen av skulderna i pensionssystemet har under samma period varit 3,1 procent per år.

Svensken blir allt sjukare
. Åtminstone enligt Försäkringskassan som konstaterar att det så kallade sjukpenningtalet för april i år var 7,1 dagar, en ökning med 0,81 dagar jämfört med samma period 2011.

Sjukpenningtalet anger antalet frånvarodagar som ersätts med sjukpenning och även nybeviljade sjuk- och aktivitetsersättningar har ökat något.

Sjukpenningtalet är högre för kvinnor än för män, en trend som fortsätter att öka.

I april i år var kvinnors sjukpenningtal 71 procent högre än männens. 

19 maj 2012

Rekordmånga har sjukanmält sig under de fyra första månaderna i år, men hälsoföretaget Previa som tagit fram statistiken har ingen given förklaring.

Möjligen kan det röra sig om tillfälligheter.

Previa gör veckovisa mätningar och sjukanmälningarna har varit högre än tidigare år och flest var det i mitten av februari då 5,6 procent av de anställda sjukanmälde sig.

Sjukanmälningstalet har i år i stort sett legat högre än under de senaste två åren och normalt rör det sig om två dagars sjukfrånvaro.

Den vanligaste orsaken till sjukanmälningar är vård av sjukt barn, som svarar för ungefär en tredjedel.

När många barn är sjuka gäller detta också vuxna och det är främst förkylning som är orsaken till att man uteblir från jobbet.

15 maj 2012

Trots att de otrygga jobben skulle bli färre i kommunerna har antalet timvikarier ökat med 10 procent till nästan 100 000 sedan 2009, visar en granskning  av Dagens Samhälle.

Inklusive de drygt 60 000 visstidsanställda, en ökning med 12 procent, motsvarar det var femte anställd.

Antalet timanställda har inte varit så många på 15 år och har ökat från 8,4 procent 1995 till 12,5 procent 2011.

Att timanställningarna ökar har flera orsaker, bland annat finns en koppling till att vård och omsorg har konkurrensutsatts.

Unga med tillfälliga jobb mår sämre än jämnåriga med fast jobb, rädslan att bli ofrivilligt arbetslös är den främsta orsaken till den psykiska hälsan.

Över hälften av de som har tillfälliga jobb har psykiska besvär och i gruppen med fast jobb var det knappt var tredje person, enligt Anna-Karin Waenerlund, doktorand i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet.

14 maj 2012

Ytterligare 400 jobb
ska bort från läkemedelsjätten Astra Zeneca i Sverige. Det blev resultatet sedan förhandlingar mellan företagsledningen och facket nu har slutförts.

De största neddragningarna görs i Södertälje och drabbar bland annat den avdelning som hade hand om underhåll av laboratorium och instrument, där 75 procent av tjänsterna ska bort.

I Mölndal blir ett 50-tal anställda av med jobben.

I början av februari kom beskedet att 1 100 anställda på Astra Zeneca förlorar sina jobb i Södertälje. 

Personalbrist väntar äldevården
. Fram till 2025 går nästan 38 procent av Sveriges undersköterskor och vårdbiträden i pension, motsvarande 192 282 personer.

Det visar statistik som Arbetsförmedlingen tagit fram åt SVT Agenda.

Årligen skulle det behövas 6 400 nya undersköterskor, men samtidigt som pensionsavgångarna blir större har intresset för gymnasiseskolans vård- och omsorgsutbildningar nått bottennivå.

De senaste tre åren har antalet elever som påbörjat en vård- och omsorgsutbildning minskat med 35 procent.

7 maj 2012

Inkomstskillnaderna ökar
. På 20 år har den tiondel i Sverige som tjänar mest fått 76 procent mer att röra sig med.

Medelinkomsttagarna har fått 35 procent mer, medan den tiondel som tjänar minst fått 7 pocent, enligt siffror från SCB som presenteras i SvD.

6 maj 2012

Nystartsjobb pressade ner lönen
, billig abetskraft för arbetsgivaren eftersom Arbetsförmedlingen inte alltid kontrollerar att lönen är rimlig.

Många av dem med nystartsjobb arbetar under kollektivavtalsnivå och en högskoleingenjör med 20 års arbetslivserfarenhet hade 17 000 kronor i månaden, mindre än hälften av vad facket anser vara rimligt.

Arbetsförmedlingen godkände arbetsgivarens löneförslag och sade att denne fick själv avgöra vilken lön mannen skulle ha.

Enligt Sveriges ingenjörer borde mannen ha en lön på 38 000 kronor i månaden.

Men då hade han förmodligen inte fått jobbet och det råder sekretess vilka företagare som tar emot nystartsjobbare och då är det svårt att få reda på hur arbetsvillkoren ser ut.

Över 85 procent av nystartsjobben finns inom den privata sektorn och över 2 200 arbetade på platser med fler än 20 nystartsjobbare.

Många med denna form av jobb har utomeuropeisk bakgrund, två tredjedelar var män och var femte har högskoleexamen.

Nystartsjobb innebär att arbetsgivaren får tillbaka dubbel arbetsgivaravgift om personen ifråga är över 26 å och varit arbetslös i över ett år.

Ersättningen utgår lika länge som arbetslösheten pågått, men i högst fem år och för den som fyllt 55 år under tio år.

Det innebär att den totala lönekostnaden halveras, men om det skulle råda arbetsbrist kan nettoutbetalningen hamna på mellan 5 000 och 8 000 kronor i månadem.

När det är mycket att göra arbetar de utan övertidsersättning eller ob-tillägg, men ingen skulle tala om för Arbetsförmedlingen hur deras situation ser ut.

Sveriges nya slavarbetare.
 
3 maj 2012

Pension ger minus 2014
. Pensionsmyndigheten höjer prognosen för inkomst- och tilläggspensioner för 2013 till plus 4,5 procent men sänker prognoserna för 2014 och 2015.

För 2014 räknar myndigheten nu med ett minus0,7 procent, i februari räknade man med ett plus på 0,8 procent.

Den stora uppräkningen av pensionerna 2013 gör att pensionsskulden ökar vilket i sin tur gör att bromsen slår till igen i systemet.

Myndigheten har tidigare påtalat just den effekten och föreslagit ett annat beräkningssätt.

1 maj 2012

Kvinnors pensionsandel 70 procent
. Kvinnornas andel av männens pension uppgår enligt den senaste tillgängliga statistiken rån PTK till omkring 70 procent.

Den stora skillnaden i pensionsnivå beror huvudsakligen på att kvinnor har deltidsarbetat i mycket större omfattning än männen och på 80-talet uppgick de till nästan varannan kvinna.

Sedan dess har kvinnors deltidsarbete minskat, men fortfarande arbetar var tredje kvinna deltid, att jämföra med något mer än var tionde bland männen.

År 2009 deltidsarbetade 767 100 kvinnor och motsvarande siffra för männen var 319 200 i åldersgruppen 15-74 år, 1-34 timmar per vecka.

Gruppen med funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan består av omkring 550 000 personer.

En stor grupp har försörjningsstöd, men 180 000 är inskrivna på Arbetsförmedlingen, varav 72 000 var i arbete, 24 000 var öppet arbetslösa, 47 000 i program med aktivitetsstöd och 8 200 hade ett nystartsjobb.

2011 hade Samhall 18 600 anställda med funktionsnedsättning, men flera tusen beräknas vara undersysselsatta och under 3 procent övergick i anställning utanför Samhall trots målet på 6 procent.

Lönestödet till arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning bör höjas från 16 700 kronor till 19 800 kronor per månad.

Det föreslår förra socialförsäkringsministern Cristina Husmark Pehrsson, som utrett frågan åt regeringen.

Samhall och andra företag som erbjuder arbete år personer med funktionsnedsättning föreslås få förstärkt anordnarbidrag utöver lönesubventionen.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013 och beräknas kosta 2,4 miljarder kronor.

I slutet av förra veckan var 198 857 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen, 3 819 färre än förra veckan och första gången sedan nästan ett år som nivån ligger under 200 000.

Samtidigt deltog 186 055 personer i program med aktivitetsstöd, 659 fler än veckan före och 9 242 fler än 2011.

När vi talar om öppet arbetslösa talar detta för att det också finns en dold arbetslöshet.

År 2010 i samband med riksdagsvalet presenterade Den Nya Välfärden arbetslösheten för hela befolkningen, 20-64 år, och kom fram till att den låg på 830 400 personer, eller 17,2 procent (justerad) av arbetskraften som då låg på 4 839 600, enligt deras mätning.

I den ingick förutom öppet arbetslösa även personer i åtgärder som räknas som sysselsättning, latent arbetssökande, undersysselsatta samt sjukskrivna och förtidspensionerade av arbetsmarknadsskäl som inte ingår i arbetskraften.

Det finns i Sverige en grupp unga som varken studerar eller arbetar och inte inskrivna på Arbetsförmedlingen, ingen vet egentligen hur många de är, men de kan vara så många som 100 000 individer.

29 april 2012

Lägre lön och utbildning för unga
. I kommunals nya avtal med SKL införs möjlighet till introduktionsanställning för ungdomar, där 25 procent av arbetstiden är utbildning och lönen därmed 75 procent.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) gratulerar Kommunal till ett "modigt beslut" och anser att det är ett stort genombrott för ungdomslönerna och ett viktigt redskap för att minska ungdoms-arbetslösheten. 

Avtalet är på ett år och gäller från den 1 april 2012 fram till den 31 mars 2013 och omfattar kommuner, landsting och Pactaföretag.

Möjligheten att erbjuda introduktionsanställningar som innehåller utbildning och handledning med en lägre lönenivå under ett år.

En förenklad bestämmelse om provanställningar ska också införas.

Konvertering av visstidsanställningar införs efter tre år, i stället för som i dag fyra år när man kombinerar allmän visstidsanställning och vikariat.

27 april 2012

Södertälje kommun
och sju stora företag samarbeter för att få ut unga på arbetsmarknaden genom ett unikt nätverk, Telge Tillväxt.

Hittills har 150 arbetslösa ungdomar hyrts ut till olika företag där de får testa på olika arbetsuppgifter samtidigt som de kan läsa in olika kurser.

Det gör medarbetare mer anställningsbara och det är mycket lättare att få ett jobb om de har en praktikplats, enligt Telge Tillväxt.
 
24 april 2012

Arbetslösheten fortsätter att minska
och det är framför allt kvinnorna som får jobb, enligt Arbetsförmedlingen.

I mars i år var 4 643 000 personer sysselsatta, en ökning med 78 000 personer jämfört med samma månad 2011.

Att kvinnorna står för ökningen beror på att mansdominerade branscher  som industri och bygg har drabbats hårdast av den svagare arbetsmarknaden, enligt AF.

389 000 personer var arbetslösa i mars, 7,7 procent, att jämföra med 404 00 eller 8,1 procent samma månad 2011.

Det bör noteras att vara sysselsatt innebär inte att man arbetar 8 timmar om dagen, det räcker med några timmar.

23 april 2012

Sänkningen av restaurangmomsen
har gett nya jobb, enligt restaurangföretagens branchorgan Visita.

Unde första kvartalet tillkom 14 500 lediga platser till Arbetsförmedlingen, drygt 20 procent mer än samma period 2011.

- Det är en momseffekt, annars hade man kunnat se samma förhållande inom andra branscher, säger Eva Östling Ollén, vd för Visita, till Ekot.

Enligt utvärderingsinstitutet IFAU måste priserna falla mer för att reformen ska få bestående effekt.

22 april 2012

Jobbcoacher
ökar inte chansen att få jobb, visar Arbetsförmedlingens utredning och trots det fortsätter satsningen.

Jobbcoacher är myndighetens i särklass största satsning när det gäller inköpta tjänster och 2011 betalades 562 miljoner kronor till 80 företag. 

De senaste tre åren har myndigheten köpt jobbcoacher för 1,6 miljarder kronor.

Bemanningsföretagen tycks vara vinnare och får betalt av Arbetsförmedlingen för att rekrytera folk, både grundersättning och 5 000 kronor för varje förmedlat jobb, enligt Göteborgs-Posten.


19 april 2012

Övertidsarbete 2011
motsvarade 115 000 heltidsjobb och räknar man in obetald övertid blev det ytterligare 25 000 jobb, enligt en rapport från TCO.

Under 2011 var det betalda övertidsuttaget i snitt 4,6 miljoner arbetstimmar i veckan samt ytterligare 25 procent obetald övertid, skriver DN.

Mest betald övertid arbetar privatanställda tjänstemän medan akademiker oftast arbetar utan ersättning.

LO-medlemmar arbetar minst övertid och nästan aldrig obetald.


10 april 2012

Kommunal vill höja inkomsttaket
på sjukpenningen till 521 000 kronor, i stället för dagens 330 000 kronor.

På grund av att allt fler tjänar bättre så får var tredje person inte 80 procent av lönen i sjukpenning, något som leder till att allt fler tecknar privata sjukförsäkringar.

Kommunal vill slå vakt om försäkringens solidariska riskspridning, skriver DN.


8 april 2012

Sjukskrivningarna ökar
. Förra veckan presenterade Försäkrings-kassan ny statistik som visar att sjukskrivningarna ökar igen för första gången sedan den senaste toppnivån 2002.

Mellan 2011 och 2012 var ökningen 14 procent, sjukskrivningarna blir dessutom längre.

Enligt Försäkringskassan beror 70 procent av ökningen på så kallade återvändare, utförsäkrade personer som återvänder till sjukförsäk-ringen.

Resterande 30 procent beror till stor del på ökad psykisk ohälsa, framför allt bland kvinnor.


4 april 2012

Restaurangernas
försäljning ökar men samtidigt stiger arbets-lösheten i branschen.

Hotell- och restaurangfacket har höjt a-kasseavgiften från den 1 april för att klara de allt större kostnaderna.

- Vi ser ingen effekt av momssänkningen, säger Karin Petterson, chef för fackförbundets a-kassa.

Vid årsskiftet sänktes krogmomsen från 26 till 12 procent och samtidigt som arbetslösheten ökar steg restaurangernas försäljning med 5,2 procent under februari i år jämfört med samma månad 2011, enligt SCB. 

En förklaring till att arbetslösheten ökar kan vara ökad arbets-kraftsinvandring från utomeuropeiska länder till jobb som inte kräver någon yrkeskunskap, främst inom restaurang- och städbranschen.

Ändringarna i lagen om arbetskraftsinvandring som Moderaterna (M) och Miljöpartiet (MP) drivit fram ökar arbetslösheten bland infödda som står långt från arbetsmarknaden.

Anledningen är att de som kommer från andra länder är beredda till i princip vilken lön som helst för att få komma till Sverige och senare förenas med sin familj och ta del av svensk välfärd.

Infödda svenskar kan inte konkurrera med låga löner eftersom de inte kan försörja sig på dem.

Detta är en medveten strategi från regeringens (M) sida.

Den tidigare sänkta arbetsgivaravgiften för de restauranger som anställer unga har inte gett någon effekt och vem skulle då tro att en momssänkning plötsligt skulle göra det? 

2 april 2012

Arbetslösheten i eurozonen var i februari 10,8 (+ 0,1) procent, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat, den högsta siffran sedan euron introducerades 1999.

Den har stigit åtta månader i följd och i hela EU var arbetslösheten 10,2  (+ 0,1) procent i februari.

Det innebär att 17 miljoner individer i eurozonen är utan jobb och värst är situationen i Spanien med över 23 procent, Portugal 15 och Italien 10 procent.

Bäst går det för Österrike med 4,2, Holland 4,9 och Tyskland 5,7 procent arbetslöshet.

Vad vi ser är ett Sydeuropa som halkar efter och ett Nord- och Mellaneuropa som klarar sig hyfsat.  

Tillverkningsindustrins aktivitet minskade inom euroområdet för åttonde månaden i rad.

Trots den negativa bilden lär ECB låta räntan ligga kvar på en procent när de träffas på onsdag.

29 mars 2012

Sjukskrivningarna
blir åter fler, visar uppgifter från Försäkringskassan och mellan 2010 och 2011 har de ökat med 14 procent i hela riket.
 
Mest i Jämtland med 27 procent och minst på Gotlande med 4 procent, dessutom blir sjukskrivningarna längre, skriver DN.

Den 31 december 2010 var 111 513 sjukskrivna att jämföra med den 31 december 2011 med 127 522 personer, en ökning med 14 procent. 

Nedgångstrenden sedan reglerna ändrades 2008 tycks därmed vara bruten och uppgången verkar bestå.

I februari i år utbetalades sjukpeng för 480 000 fler dagar än i februari 2011.

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5041216

14 mars 2012

I februari var 404 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, 4 000 fler än i februari 2011.

Både långtidsarbetslösheten och den redan höga ungdomsarbets-lösheten fortsatte att stiga i februari, 95 000 unga under 25 år gick arbetslösa.


Varslen om uppsägning nästan fördubblades och 4 900 fick besked om att de får lämna sina jobb och samtidigt var det färre av de arbetslösa som fick jobb. 

12 mars 2012

149 000
ungdomar mellan 15-24 år var i genomsnitt arbetslösa 2011, men 67 000 av dem var heltidsstuderande.

Befolkningen i den gruppen uppgår till 1 244 000, varav 652 000 räknas till arbetskraften och det ger en arbetslöshet på 23 procent.

Räknar man bort de heltidsstuderande hamnar arbetslösheten på 7 procent.

Men en berättigad fråga är om de heltidsstuderar för att de inte får något arbete, hellre än att inte göra något alls och rädda ekonomin.

Svenska ungdomar reser till Norge för att söka jobb och ungefär var femte får ett arbete och de tjänar betydligt bättre än i Sverige.

En servitör tjänar omkring 30 000 i Norge och i Sverige är motsvarande lön 21 000, men det är också dyrare i Norge.

I Norge ligger ungdomsarbetslösheten på 4,5 procent.


11 mars 2012

Löneuppror bland sjuksköterskeelever
. Omkring 500 sjuksköterskestudenter i Umeå tar nu strid för högre löner och säger inför sommaren nej till att jobba för en lön under 24 000 kronor.

Lönen till utexaminerade sjuksköterskor i Västerbottens läns lands-ting ligger nu på 21 000 kronor i månaden.

Upproret startades av fjolårets sjuksköterskeelever och spred sig i hela landet och resulterade i högre ingångslöner i bland annat Stockholmsområdet, enligt Vårdförbundet. 


02 mars 2012

Många sommarjobb just nu
. För den som vill ha sommarjobb är det hög tid att söka och förra veckan fanns det 28 000 lediga sommarjobb jämfört med 19 000 motsvarande vecka 2011.

01 mars 2012

Arbetslösheten inom eurozonen
var i januari 2012, 10,7 procent, den högsta siffran sedan euron infördes 1999.

Sammantaget är 16,9 miljoner öppet arbetslösa i eurozonen och värst är situationen i Spanien där 23,3 procent saknar ett arbete.

Det kan jämföras med Österrikes 4,0 procent, enligt siffror från Eurostat.

I hela EU, med samtliga 27 medlemsländer inräknade, är siffran 10,1 procent arbetslösa.

Österrike med ungefär samma folkmängd som Sverige har bara hälften så många ledamöter i sitt parlament.

Färre och därmed mer effektiva ledamöter ger uppenbarligen lägre arbetslöshet.


28 februari 2012

Sänkt pensionärsskatt dröjer
. Inte i år men kanske 2013 eller 2014 kommer pensionärernas efterlängtade skattesänkning att genomföras, enlligt Anders Borg (M).

Det framkom vid pensionärsorganisationernas möte med Borg i dag, men de hade krävt rättvis skatt och att pensionssystemet inte leder till sänkta pensioner.

Några konkreta löften blev det inte, däremot ett halvt löfte om förbättringar senast 2014, enligt PRO-ordföranden Curt Persson.

I augusti ska Borg återkomma och bedöma vilka ekonomiska resurser som finns.

26 februari 2012

Socialbidraget höjs
i år men summan som ska gå till bland annat livsmedel är fortfarande lägre än vad Konsumentverket beräknar vara en rimlig nivå på längre sikt.

Riksnormen för socialbidrag är en fast summa som ska täcka ett hushålls baskonsumtion och utöver det ersätts skäliga kostander för hyra och hemförsäkring.

Socialbidragstagare kan även söka bistånd för läkarbesök, glasögon eller annat som personen behöver för att ha en skälig levnadsnivå.

Under 2010 fick nästan fyra av tio socialbidrag på grund av arbetslöshet, men det är oklart hur många av dessa som var långvarigt beroende av bidraget.

Omkring vart femte hushåll med socialbidrag hade fått det ekonomiska biståndet i minst tre år.

24 februari 2012

Arbetsgivarna
och facket räknar med att det behövs 30 000 nya sjuksköterskor och en stor del av dem kommer att vara specialister.

Det märks redan i dag att det fattas specialistsjuksköterskor och det är inte obekant att operationer har fått ställas in.

Enligt sjuksköterskornas fackförbund Vårdförbundets beräkningar kostar ett års specialistutbildning studenten omkring 300 000 kronor, inberäknat studiemedel, utebliven inkomst och pension.

Det tar 13 år för en operationssjuksköterska att tjäna in det utbildningen har kostat dem.

19 februari 2012

Schweizarna
är bland dem som jobbar längst innan de går i pension och enligt Eurostat är Schweiz också bland de länder i Europa som har kortast lagstadgad semester.

Schweizarna ska också rösta om ett förslag på att höja den lagstadgade semestern från fyra till sex veckor, men folket väntas rösta nej.

En djupt rotad arbetsmoral och en oro för vad som skulle hända med landets ekonomi om folket får längre ledighet ligger bakom det förväntade resultatet i folkomröstningen.

Schweizarna har tidigare folkomröstat mot fem veckors semester, 36 timmars arbetsvecka, mot tidig pension och mot flexibel pensions-ålder.

Invånarna på Island jobbar längst i Europa, enligt Eurostat och grekerna går i pension när de uppnår 61,5 år och om det stämmer är de långt ifrån yngst i Europa när de lämnar arbetslivet.

För tre år sedan gick en isländsk genomsnittsmedborgare i pension vid 64,8 års ålder.

De yngsta pensionärerna finns i Ungern och Slovakien med 59,3 respektive 58,8 år, enligt uppgifter från kalenderåret 2009, även om alla länder ännu inte är klara med sina siffror som omfattar 20 länder. 

Sverige intar andraplatsen med en pensionsålder på 64,3 år för tre år sedan, en ökning med över två år sedan 2001 då den faktiska pensionsåldern var 62,1 år.

Men även Nederländerna, Norge och Storbritannien ligger högt med en faktisk pensionsålder på mellan 63-63,5 år.

I Tyskland var pensionsåldern 62,2 och i Spanien 62,3 år och i botten finner vi länder som Kroatien, Tjeckien, Italien, Frankrike och Malta med 60-61 år.

Det ska understrykas att statistiken som bygger på uppgifter från enskilda länder inte alltid är tillförlitlig.

09 februari 2012

På utbildningsdepartementet bereds ett förslag om en kortare yrkesutbildning på ett eller två år för skoltrötta elever.

Tanken är att eleverna själva ska kunna kombinera ihop kurser och möjligen helt avstå från teoretiska ämnen, skriver SvD.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) hoppas att reformen ska minska antalet avhopp från gymnasiet som i dag ligger på 10 000 årligen. 

Men vissa lockas inte av Björklunds förslag...

www.svd.se/nyheter/inrikes/receptet-lockar-inte-elever_6839109.svd

Oppositionen sågar Björklunds förslag och menar att eleverna riskerar att gå ut direkt i arbetslöshet, säger Mikael Damberg (S).

blog.svd.se/politikdirekt/2012/02/oppositionen-sagar-bjorklunds-forslag/

Sedan krogmomsen sänktes vid nyår har antalet utannonserade restaurangjobb ökat kraftigt och hos Arbetsförmedlingen var under januari 3 867, 35 procent fler än samma månad 2011 och 40 procent fler än under december, skriver DN.

Enligt regeringen kostar momssänkningen 5,4 miljarder kronor i år.

www.dn.se/ekonomi/suget-efter-personal-pa-krogen-har-okat

05 februari 2012

Det är dags att migrationsminister Tobias Billström (M) tar tag i problemen för att säkra den reform för arbetskraftsinvandring som har införts, skriver TCO.

www.svd.se/opinion/brannpunkt/arbetsgivarna-maste-kunna-kontrolleras_6824941.svd

Socialdemokraterna (S) måste utforma en ny arbetslinje, skriver Erik Åsbrink på DN Debatt...

www.dn.se/debatt/socialdemokratin-maste-utforma-en-ny-arbetslinje


03 februari 2012

Miljöpartiet
(MP) vill införa hårdare kontroller av att arbetstagare som inte är från EU verkligen får den lön och de villkor som de utlovats av arbetsgivaren.

Annars måste arbetsgivaren tvingas betala skadestånd, säger språkröret Åsa Romson. 

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4944277


31 januari 2012

Arbetslösheten når rekordhöjder i Europa
...

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4940033

En av tre ungdomar är arbetslösa i Italien...

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4939731

Tufft att få jobb för franska ungdomar...

sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4940592


29 januari 2012

Fler anmäler försvunna pengar
. 2011 fick Reklamationsnämnden 25 procent fler anmälningar om obehöriga uttag med plastkort.
 
Men bara i sex av 111 fall som avgjordes 2011 fick kunden rätt mot banken.

Nya regler från 2010 lägger ett större ansvar och större krav på självrisk på kunden.

- Det ökade antalet anmälningar till oss beror nog till stor del på den nya lagstiftningen och att bankerna vill ha prövat var gränserna går för oaktsamhet, säger Peter Karlén på Allmänna reklamations-nämnden (ARN).

Den nya lagen om obehöriga transaktioner som trädde i kraft i augusti 2010 ökar kraven på på konsumenten att skydda sin personliga kod och anmäla till kortutgivaren om kortet kommer bort eller används obehörigen.

Om koden används i samband med ett obehörigt uttag måste innehavaren betala en självrisk på upp till 1 200 kronor.

Om denne dessutom anses ha varit grovt oaktsam med kortet krävs att kortinnehavaren står för hela beloppet, dock högst 12 000 kronor.

Om konsumenten kan anses ha agerat särskilt klandervärt får denne stå för hela beloppet.

Som grov oaktsamhet räknas exempelvis om man lämnar kvar kortet i en ficka, väska eller bil som inte stått under uppsikt.

Som särskilt klandervärt räknas om kunden har lämnat kvar kortet utan uppsikt på badstranden.

Källa: Konsumenternas bank- och finansbyrå.

25 januari 2012

Arbete i vården ett av framtidsyrkena.

www.svd.se/naringsliv/framtidens-jobb-finns-i-varden_6796045.svd

Om inte ungas studieval och dimensionering av olika utbildningar ändras kommer bristen på arbetskraft att bli mycket omfattande på sikt, enligt SCB.

Efterfrågan på utbildad arbetskraft inom vård och omsorg beräknas öka kraftigt fram till år 2030, främst inom äldreomsorgen.

Om 18 år saknas det 170 000 utbildade i vården och även inom utbildningsområdet råder brist på arbetskraft.

SCB:s nya prognos pekar på ett ökande överskott på arbetskraft med humanistisk eller konstnärlig utbildning. 

24 januari 2012

Omkring 20 procent färre fick arbetslöshetsersättning och beloppen minskade med 26 procent till 13,1 miljarder kronor jämfört med 2010, enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

286 000 personer fick någon gång i fjol a-kassa.

Snart kan Saabs montörer få byta löpande bandet mot en norsk oljeplattform.
 
Den 1 februari öppnar det Göteborgsbaserade företaget Yellow offshore en utbildningsavdelning i Trollhättan.

Där ska Saab-arbetare omskolas till reparatörer inom den norska oljeindustrin.

De har en kompetens från montage och el som är likvärdig med det som vi använder när vi arbetar offshore.

- Framför allt är det kvalitet de bygger och vi har redan börjat leta lokaler, säger Peter Eriksson, utbildningsansvarig på företaget.
 

23 januari 2012

ABB i Figeholm varslar
40 anställda om uppsägning och förhandlingar med facket inleds i dag.
 
Enligt ABB är det vikande orderingång som gör att man drar ner i fabriken i Figeholm där man tillverkar isolationskomponenter.

Varslet berör 28 verkstadsanställda och 12 tjänstemän och i ett pressmeddelande skriver man att man kommer att gå från 5-skift till 3-skift i den så kallade boardproduktionen.

I dag arbetar 145 personer vid ABB-fabriken i Figeholm.

18 januari 2012

SAS
ska minska antalet heltidstjänster med 300 inom administrationen, som ett led i bolagets nya strategiprogram som ska sänka den årliga enhetskostnaden med 3-5 procent, eller 2 miljarder kronor i år.

Samtidigt meddelar SAS att det står fast vid prognosen om "ett marginellt positivt" resultat för 2011, ett besked som fick aktien att stiga på Stockholmsbörsen.

17 januari 2012

I slutet av december var 393 000 personer, 8,6 procent av arbetskraften, inskrivna som öppet arbetslösa eller inskrivna i program med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen.

Det är en minskning jämfört med 8,9 procent motsvarande månad i fjol men fler nya arbetslösa personer, 30 000, har anmält sig på Arbetsförmedlingen under december, 2 000 fler än i december 2010.

Trots att det totala antalet inskrivna arbetslösa ännu är något lägre än vid samma tid förra året, står det klart att nivån kommer att stiga”, skriver Clas Olsson  på Arbetsförmedlingen.


214 000 personer var öppet arbetslösa i december, motsvarande 4,7 procent av arbetskraften, exklusive personer i åtgärder.

16 januari 2012

I dag är det 100 000 ungdomar mellan 16-24 år som varken studerar eller arbetar och de väntas bli fler med den nya gymnasie-reformen.

Det individiella programmet ersätts av introduktionsprogram, men elever som är i farozonen kan få dispans.

De har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden efter som många saknar fullgjord gymnasieutbildning.

Många enkla jobb har också rationaliserats bort och därmde stiger kraven som gynnar de något äldre.

En utmaning är att hitta de här ungdomarna, allt fler väljer att stå utanför och varje år hoppar 15 000 (10 %) elever av gymnasiet.

Nu startas flera projekt för att få in ungdomarna i jobb eller studier.

Unga in - Ungdomars väg in på arbetsmarknaden.

Fler hinder för unga förödande....

www.svd.se/opinion/brannpunkt/fler-hinder-for-unga-ar-forodande_6774057.svd

Under 2010
fyllde 125 000 svenskar 65 år, ett överlägset nytt rekord och så fortsätter det fram till 2014, med totalt 625 000 personer som uppnår pensionsålder.

Det är rekordkullarna efter andra världskriget, födda mellan 1945-1949, som tackar för sig på arbetsmarknaden, skrev DI den 31/03 2010.

Men många av jobben ersätts inte.

Pensionsavgångarna sker i stor utsträckning inom områden där det råder övertalighet och många tjänster rationaliseras i stället bort, enligt Roger Vilhelmsson, nationalekonom på Arbetsgivarverket, till DI.

Arbetslösheten har ökat stadigt i Sverige sedan en lång tid tillbaka, särskilt bland ungdomar.

- Nu borde alla varningsklockor ringa för regeringen, kommenterade Svenskt Näringslivs chefsekonom Stefan Fölster till DI.

Regeringen försvarar mass- och arbetskraftsinvandringen med att en stor kull 40-talister går i pension, men hur kommer det sig då att arbetslösheten fortfarande är hög och i stigande?

15 januri 2015

Oljeindustrin vill värva 200 av Saabs bilbyggare. ”Det är lojalt folk med rätt kompetens”, säger Peter Eriksson på Yellow offshore.

Nyheten kom samtidigt som hundratals Saab-entusiaster manifesterade i Trollhättan.  
14 januari 2012

Om modernt slaveri i Sverige och storföretagens flykt från ansvar.

Randi Mossige-Norheim berättar historien om polistillslag mot salladsfabriken med anställda utan arbetstillstånd, usel arbetsmiljö och slavlöner.

Samma fabrik som leverar lunchmat till SAS, SJ och Coops affärer, företag med etiska riktlinjer som stolt predikar socialt ansvar.

Hör ansvariga, utsatta och en amerikansk före detta arbetsmarknadsminister om en ny arbetsmarknad, PR-tricks och det mänskliga priset för en billig macka.

Läs mer...

sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=1300&grupp=9035&artikel=4905764

13 januari 2012

Utsatta grupper är de som ökar mest på Arbetsförmedlingen, utomeuropeiskt födda, lågutbildade, äldre och personer med funktionshinder.

I prognosen spås de personerna ha fördubblats till 260 000 mellan åren 2008-2013. Regeringen lägger allt mer pengar på Arbetsförmedlingen.

2008 fick myndigheten 4,7 miljarder kronor i förvaltningsanslag och för 2012 är anslaget totalt 7,2 miljarder.

Enligt Arbetsförmedlingens analyschef Clas Olsson ska pengarna användas till dem som är långtidsarbetslösa i garantiprogrammen.


12 januari 2012

Hundratals officerare
och civilanställda kan tvingas lämna Försvarsmakten i år och man går nu igenom vilka befattningar som ska finnas i det nya, flexibla försvaret.

Riksdagen beslutade för ett par år sedan om att Sverige ska ha nytt, mer flexibelt försvar där förband snabbt ska kunna göra insatser hemma eller utomlands när det behövs.
 
Den nya organisationen ska införas 2014 och fram till februari går försvarsledningen igenom vilka befattningar som ska finnas på förbanden och inom administrationen, och vilka kunskaper som krävs för att få en person ska få uppdragen.

Under våren och sommaren ska de nya posterna besättas med personer som i dag är anställda eller på väg in i försvaret.

10 januari 2012

Arbetsförmedlingen
har öppnat ett särskilt kontor i Kiruna för rekrytering av arbetskraft till hela den svenska gruvnäringen.

Bakgrunden är väntade stora pensionsavgångar samtidigt som näringen expanderar.

Minst 5 000 personer måste anställas de närmaste fem åren, enligt ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen.

Det nya gruvkontoret ska bland annat söka efter arbetskraft utomlands.

En berättigad fråga är om det ser så illa ut i Sverige att vi måste söka arbetskraft utomlands trots hög arbetslöshet i landet?

09 januari 2012

25 000
jobb väntas försvinna, värst blir krisen i Mellansverige och bäst förväntas Stockholm klara sig.

Det blir Mellansverige och Småland som troligen får ta den största smällen.

Så var fallet var när finanskrisen 2008-2009 slog mot fabrikstunga regioner, men också Västsverige, Småland och ner mot Blekinge, enligt Arbetsförmedlingen.

Jönköpings län är den mest verkstadstäta regionen i Sverige med 12,1 procent av arbetskraften.

I Stockholms län arbetar var fjärde med finansiell verksamhet eller företagstjänster och åtta procent av stockholmarna arbetar med information.

De stora neddragningarna i mediebranschen och på banker kan komma att märkas i staden, men Stockholmsregionen klarade förra krisen utan några större negativa konsekvenser. 

Rutavdraget ökade 27 procent. Antalet köpare av hushållsnära tjänster ökade med 27 procent under 2011 jämfört med året innan och nästan 416 000 har fått avdrag för rut-tjänster.

Fortfarande är hjälp med städning den vanligaste tjänsten, men nya nischade bolag växer fram som säljer barnvaktstjänster, enligt Skatteverket.

Antalet köpare av så kallade rot-tjänster uppgick 2011 till 924 194, en ökning med omkring 5 procent.

Skatteverket konstaterar också att fusket med rut- och rot-avdragen minskat.

3 januari 2012

Killar får oftare fast jobb än tjejer
. Var fjärde ung kvinna jobbar på korttidskontrakt, men bara var tionde ung man, visar siffror från TCO.

Det här gäller i nästan alla branscher, de enda undantagen är skolan och vården.

Höjda avgifter till a-kassan. Nästan alla fick sänkt a-kasseavgift 2011, men i år väntas högre arbetslöshet och därmed stiger avgiften för många löntagare.

Prognoserna pekar på att de industrianställda ligger mest illa till och mot den bakgrunden kan det bli IF Metall och GS a-kassor som höjs först.

Även många bankanställda har sagt upp och deras a-kassa kan tvingas till en avgiftshöjning.

Det blir allt färre som får ersättning från a-kassan på grund av hårdare regler och i dag är det bara 40 procent av de anställda som har rätt till ersättning.

De 14 fackförbunden i LO har tillsammans fortsatt att tappa medlemmar under 2011.

Det är 16:e året i rad som man blir färre, även om minskningen inte är lika stor som tidigare år.

Tappet är cirka 12 000 aktiva medlemmar ner till drygt 1,5 miljoner, enligt siffror till och med november och en prognos för december.

När tappet var som störst 2007 var minskningen över 120 000 på ett år.

Tjänstemannagrupperna i TCO och SACO blir samtidigt fler.
 
Deras siffror är inte sammanställda än, men trenden vid halvårsskiftet var tydlig.
 
Det största facket i TCO, Unionen, fick i oktober sin 500 000:e medlem.

Företagen mer pessimistiska. De svenska företagens optimistiska syn från 2011 har minskat kraftigt, visar en rapport från konsultföretaget Grant Thornton.

Omkring 11 000 företag i 40 länder har intervjuats.

Balansmåttet, andelen optimistiska företagare minskat med andelen pessimistiska, ligger på minus 8 procent för Sverige, att jämföra med plus 76 procent 2011.

För hela Europa föll optimismen mellan tredje och fjärde kvartalen från noll till minus 17 procent.

Den svenska pessimismen och osäkerheten verkar vara påverkad av den bild vi får av Europas ekonomiska tillstånd.

Det säger Peter Bodin som är vd vid revisionsföretaget Grant Thornton.

Företagare i Spanien är mest pessimistiska med ett balansmått på minus 62 procent.

Trots denna negativa bild räknar 58 procent av företagen i Sverige med att öka sin omsättning under 2012 och bara 12 procent tror på minskad omsättning.

Under fjolåret registrerades drygt 69 000 nya företag och sju av tio, en rekordhög andel, var aktiebolag, visar siffror från Bolagsverket som programvaruföretaget Visma har sammanställt.

Det faktum att aktiebolagen svarar för merparten av registreringarna ses som en konsekvens av att kravet på aktiekapitalets storlek sänkts och att revisionsplikten slopats för mindre företag.

Det vore intressant att veta vad alla dessa företag sysslar med, fikatrenden har ökat kraftigt under 2011.DSB den 3 januari 2012
 
                             
 

Kommentera artikel

 
 

Kommentarer

  • Artiklar

  • Kommentarer© Politico.se